Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Јавни конкурс за избор и именовање директора Одјељења за интерну ревизију ИРБРС

На основу члана 26. тачка б) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број: 25/03 и 41/03) и члана 42. став 1. тачка б) Статута Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске а.д. Бања Лука а сагласно Одлуци о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање директора Одјељења за интерну ревизију Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске број: 04-25-9/22 од 28.12.2022. године, Одбор за ревизију Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске на 67. сједници одржаној 28.12.2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора Одјељења за интерну ревизију
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука

I – Основ
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора Одјељења за интерну ревизију Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука.
Директора Одјељења за интерну ревизију Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске бира Одбор за ревизију Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске а.д. Бања Лука, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука.

II – Надлежност
Надлежност, дјелокруг рада, обавезе и одговорности директора Одјељења за интерну ревизију утврђене су одредбама Закона о јавним предузећима и Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука.

III – Мандат
Мандат директора Одјељења за интерну ревизију траје четири године.
Директор Одјељења за интерну ревизију не заснива радни однос у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука али остварује право на накнаду.

IV – Услови, стандарди и критеријуми за избор директора Одјељења за интерну ревизију
а) Општи услови:
1.    да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2.    да је старији од 18 година,
3.    да има општу здравствену способност,
4.    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело или привредни преступ које га чини неподобним за именовање и обављање послова директора Одјељења интерне ревизије,
5.    да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања овог јавног конкурса,
6.    да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
7.    да није у радном односу у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука.

б) Посебни услови:
1.    висока стручна спрема (VII степен – 240 бодова), дипломирани економиста,
2.    посједовање лиценце овлашћеног интерног ревизора или лиценце овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору,
3.    најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
4.    познавање надлежности и начина рада органа у јавном предузећу.

V – Сукоб интереса
Кандидати за директора Одјељења за интерну ревизју не могу обављати дужности или активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је то прописано одредбама:
–    Закона о сукобу интереса („Службени гласник Репбулике Српске“, број: 73/08 и 52/14),
–    Закона о јавним предузећима („Службени гласник Репбулике Српске“, број: 75/04 и 78/11),
–    Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број: 25/03 и 41/03).

VI – Потребна документа
Уз пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (овјерене фотокопије или оригинале):
–    увјерење о држављанству, (не старије од шест мјесеци),
–    извод из матичне књиге рођених,
–    увјерење да није осуђиван, (не старије од три мјесеца),
–    изјава за опште услове под тачком 5. и 6. овјерена од стране надлежног органа (административна служба града или општине или нотар),
–    диплома о завршеној високој школској спреми,
–    лиценца овлашћеног интерног ревизора или лиценца овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору,
–    увјерење о радном искуству,
–    CV/биографија о кретању у служби.

VII – Објављивање конкурса, подношење пријава и интервју
Јавни конкурс ће се објавити у Службеном гласнику Републике Српске, дневном листу „Глас Српске“ и интернет сајту Инвестиционо-развојне банке Репбулике Српске а.д. Бања Лука.
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачуна се од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично на протокол или поштом на адресу: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданса 2, 78000 Бања Лука, са назнаком „Јавни конкурс за избор директора Одјељења за интерну ревизију – не отварај“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Кандидати који буду позвани на интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид, у противном неће моћи приступити истом.
Кандидати ће бити писаним путем обавјештени о исходу конкурса, а документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати.

В.д. предсједника
Одбора за ревизију
Др Горан Радивојац