Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Јавни оглас за продају портфеља потраживања Фонда за развој и запошљавање Републике Српске

На основу Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), Закона о Фонду за развој и запошљавање (“Службени гласник Републике Српске,” број: 56/06, 28/13, 111/21, 56/22 и 28/13), Правила продаје потраживања из пласмана („Службени гласник Републике Српске, бр. 53/23), Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3348/23 у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука од 28.09.2023. године и Одлуке о Јавном огласу за учешће на тендеру за продају портфеља потраживања Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука (шифра јавног позива 02-686-1/23), број: 02-682/23 од 13.10.2023. године:

Инвестициона-развојна банка Републике Српске, Видовданска 2, Бања Лука (у даљем тексту „ИРБРС“), оглашава:

ЈАВНИ ОГЛАС
за учешће на тендеру за продају портфеља потраживања Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука

(шифра јавног позива 02-686-1/23)

Предмет продаје је портфељ потраживања које Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2, Бања Лука (у даљем тексту: „Фонд“) има према дужницима по основу датих зајмова, а који су у цијелости проглашени доспјелим (у даљем тексту „Портфељ“). Номинална вриједност потраживања из Портфеља износи 125.533.870 КМ на 31.07.2023. године (у даљем тексту „Датум пресјека“), уз додатну информативно обрачунату затезну камату до датума пресјека у износу од 54.146.528 КМ.

ИРБРС, која управља Фондом, је овлашћени продавац потраживања, у име и за рачун Фонда.

На Датум пресјека, Портфељ се састоји од 41 уговора о зајму, односно 37 дужника, са укупном номиналном вриједношћу од 125.533.870 КМ. Од наведеног, 19 уговора о зајму, номиналне вриједности 88.431.779 КМ је обезбијеђено заложним правом на некретнинама; 4 уговора о зајму номиналне вриједности 1.836.836 КМ је обезбијеђено заложним правом на опреми и осталој покретној имовини; 8 уговора о зајму номиналне вриједности 18.396.300 КМ је обезбијеђено заложним правом на некретнинама, опреми и осталој покретној имовини, док се 10 уговора о зајму номиналне вриједности 16.868.955 КМ односи на потраживања која нису обезбијеђења заложним правом на некретнинама нити покретној имовини. Сва имовина која је заложена као обезбјеђење потраживања из Портфеља се налази у Републици Српској.

Поступак продаје Портфеља (у даљем тексту „Поступак продаје“) предвиђен је да буде спроведен као једнофазни процес, кроз достављање обавезујућих понуда на основу претходно спроведене анализе од стране Заинтересованих купаца (у даљем тексту „Обавезујуће понуде“).

 

Право на учешће у Поступку продаје

Заинтересовани купац стиче својство учесника у Поступку продаје подношењем Обавезујуће понуде. Обавезујућа понуда се доставља на Обрасцу за достављање понуде који се налази у прилогу Процесног писма.

Купац Портфеља може бити свако правно лице које је регистровано за купопродају потраживања у складу са законом/мјеродавним правом.

Право учешћа у Поступку продаје немају правна лица која су повезана са дужником или осталим учесницима правног посла из ког је настало потраживање које је предмет продаје, као ни лица која у складу са одредбама Закона о извршном поступку не могу бити купци Портфеља.

 

Писмо намјере

Заинтересовани купци за учешће у Поступку продаје (у даљем тексту „Заинтересовани купци“), су дужни доставити ИРБРС  писмо заинтересованости за куповину Портфеља (у даљем тексту „Писмо намјере“), писаним путем, на адресу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Видовданска 2, 78000 Бања Лука, најкасније до 23.10.2023. године, у 09:00, (девет часова и нула минута по средњоевропском времену), са јасном назнаком Продаја портфеља потраживања – шифра јавног позива 02-686-1/23, као и на адресу електронске поште која је наведена даље у тексту.

Писмо намјере минимално садржи пуно пословно име Заинтересованог купца, његову адресу, јединствени идентификациони број (ЈИБ), као и контакт информације.

Заинтересовани купци су дужни да уз Писмо намјере доставе и доказ о томе да су регистровани за купопродају потраживања у складу са законом и Изјаву о повезаним лицима.

 

Захтjеви који треба да буду испуњени за за учешће у поступку продаје

Након пријема Писама намјере, уколико су регистровани за купопродају потраживања, Заинтересованим купцима ће бити достављен нацрт уговора о повјерљивости, као и инструкција за плаћање за откуп тендерске документације.

Учешће у поступку продаје биће омогућено Заинтересованим купцима који су потписали уговор о повјерљивости и уплатили накнаду за откуп тендерске документације. Накнада за откуп тендерске документације износи 200.000,00 КМ за Заинтересоване купце регистроване у Босни и Херцеговини и уплаћује се на рачун Инвестиционо-развојнe банке Републике Српске. За Заинтересоване купце регистроване у иностранству ова накнада износи 102.258,38 ЕУР. Накнада за откуп тендерске документације представља трошак Заинтересованог купца.

Преузимање тендерске докуметације појашњено је у тачки “Процес финансијско-правне анализе.

 

Процес финансијско-правне анализе

Након испуњавања захтјева описаних у претходној секцији, Заинтересованим купцима ће бити омогућено спровођење финансијско–правне анализе Портфеља. Конкретно, Заинтересованим купцима ће бити омогућено:

  • Добијање тендерске документације, која укључује Процесно писмо које ближе дефинише процедуру и правила Поступка продаје, траку са подацима, и купопродајну документацију у вези са продајом потраживања;
  • Приступ тзв. соби са подацима, која садржи уговорну документацију о зајмовима и средствима обезбијеђења, извјештаје о расположивим процјенама вриједности средстава обезбијеђења, те документе о поступцима који се воде пред надлежним тијелима у односу на потраживања која су укључена у Портфељ;
  • Постављање  питања у писаној форми ИРБРС, у склопу финансијско-правне анализе;

Детаљне инструкције везане за спровођење процеса финансијско-правне анализе дате су у Процесном писму.

 

Обавезујуће понуде

Рок за подношење Обавезујућих понуда је 30.10.2023. године, у 09:00, (девет часова и нула минута по средњоевропском времену) у складу са процедуром која је предвиђена процесним писмом.

Обавезујуће понуде је потребно доставити у затвореној коверти на адресу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Видовданска 2, 78000 Бања Лука, са сљедећом назнаком: “Понуда за тендер – шифра јавног позива 02-686-1/23– Продаја портфеља – НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОТРАЖИВАЊА“.

Обавезујућа понуда Заинтересованог купца подноси се у писаном облику, на једном од писама и језика који су у службеној употреби у Републици Српској, и мора да садржи минимално сљедеће информације:

  1. Број огласа и ознака портфеља потраживања
  2. Назив понуђача – пословно име, сједиште и адреса правног лица
  3. ЈИБ правног лица
  4. Подаци о лицу овлаштеном за заступање (име и презиме, адреса) са назнаком документа за идентификацију (лична карта, пасош) и назнака а дјелује у име правног лица
  5. Цијену за куповину потраживања на Датум пресека, изражену у КМ.
  6. Домаће правно лице прилаже актуелни извод из регистра пословних субјеката не старији од 30 дана, а за страно правно лице прилаже докумената којим је извршен упис у регистар надлежног органа који идентификује страно правно лице са надовјером APOSTILLE и овјерен превод на на једном од писама и језика који су у службеној употреби у Републици Српској, те овјерену копију идентификационог документа за овлаштено лице. Уколико је купац страно правно лице, потребно је доставити изводе не старије од 30 дана и власничку структуру до крајњег/крајњих власника купца.
  7. Све додатне информације које су предвиђене Просесним писмом.

Отварање Обавезујућих понуда ће бити извршено 30.10.2023. године у 10:00 (десет часова и нула минута по средњоевропском времену), у просторијама ИРБРС у Бања Луци, Видовданска 2.

 

Депозит

Заинтересовани купци регистровани у Босни и Херцеговини су у обавези да уплате депозит у износу од 2.510.677,40 КМ на рачун Фонда број 555 007 00008431 87, Нова Банка а.д. Бања Лука, док су Заинтересовани купци регистровани у иностранству у обавези да уплате депозит у износу од 1.283.688,97 ЕУР на рачун Фонда број IBAN: BA395551101000276670, Banka korisnika: Nova banka a.d. Banja Luka, SWIFT: NOBIBA22, Intermediary: SWIFT: COBADEFF, Commerzbank AG, Frankfurt am Main, DEU најкасније 2 дана прије рока за достављање понуда.

Уплата депозита од стране Заинтересованог купца мора бити регистрована на рачуну Фонда најкасније до момента отварања Обавезујућих понуда. Детаљи поступања са депозитима, односно њихово враћање Заинтересованим купцима који не постану купци Портфеља дати су у Процесном писму.

 

Важна напомена

Тендерском документацијом је предвиђено да ИРБРС купцу потраживања трајно преноси потраживања из Портфеља као и све ризике и користи по том основу, у складу са чим на купца прелазе и сва припадајућа споредна права. При томе, ИРБРС не даје гаранције за наплативост потраживања која су укључена у Портфељ, као ни за квалитет, односно извршивост средстава обезбијеђења.

ИРБРС задржава право да промјени услове Поступка продаје, као и да у било ком тренутку измјени структуру Портфеља, као и да измјени, дода или изузме појединачна потраживања из Портфеља према сопственом нахођењу.

ИРБРС заджава право да не прихвати нити једну пристиглу Обавезујућу понуду, нити Писмо намјере којим је исказана заинтересованост за откуп Портфеља без обавезе давања разлога такве одлуке, теима право поништити овај Јавни оглас.

ИРБРС задржава право да не прихвати нити једну пристиглу Обавезујућу понуду за купопродају потраживања или да поништи Јавни оглас и при томе не сноси материјалну или другу одговорност према Заинтересованим купцима нити има обавезу обавијестити о разлозима за такав поступак.

Овај Јавни оглас не представља увјеравањe нити преузимање обавезе ИРБРС да размотри или закључи било који правни посао, са било којим од Заинтересованих купаца, при чему ИРБРС овим Јавним огласом наглашава да не даје никакве гаранције у погледу пружених информација и изричито се одриче сваке одговорности према било ком Заинтересованом купцу или било ком другом лицу у погледу достављених и пружених информација у овом огласу, као и у погледу изјава и гаранција за које би се могло сматрати да су дате или садржане у овом Јавном огласу.

 

Контакт детаљи за контакт са Заинтересованим купцима:

Телефон: +387 51 334 700
Eмаил: prodajapotrazivanja@irbrs.org
 

English version: