Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Јавни позив за прикупљање понуда за куповину некретнина у Сарајеву, ФБиХ

На основу члана 2. и 9. Уредбе о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 78/14 и 75/18), Одлуке о продаји некретнина Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 02-565/21 од 11.10.2021. године и Закључка Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-3150/21 од 21.10.2021. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБРС), која управља Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за куповину некретнина у Сарајеву, Федерација Босне и Херцеговине

 

1. Јавни позив је отворен до 05.12.2022. године до 16.00 часова.

2. Предмет продаје су некретнине у Федерацији Босне и Херцеговине, у Сарајеву, Терезије бр. 46, уписане у ЗК ул. 34, КО СП_Сарајево-Махала СХХХ, к.ч. 86, ознака некретнине Башча, површине 414 m², ЗК ул. 80, КО СП_Сарајево-Махала СХХХ, к.ч. 145/Е1, ознака некретнине посебни дио пословне зграде и то приземље зграде које се састоји од хале и канцеларије-приземље, површине 123 m², ЗК ул. 81, КО СП_Сарајево-Махала СХХХ, к.ч. 145/Е2, ознака некретнине посебни дио пословне зграде и то спрат зграде које се састоји од хале у површини 123 m² и ЗК ул. 82, КО СП_Сарајево-Махала СХХХ, к.ч. 145/Е3, ознака некретнине посебни дио зграде и то поткровље које се састоји од хале у површини 123 m².

3. Почетна продајна цијена је 538.200,00 КМ, словима: петстотинатридесетосамхиљададвијестотине конвертибилних марака или 275.177,29 €, словима: двијестотинеседамдесетпетхиљадастотинуседамдесетседам и 29/100 €.

4. Право учешћа путем јавног позива имају домаћа и страна физичка и правна лица, која могу стицати некретнину у Босни и Херцеговини.

5. Понуда се подноси лично или путем пуномоћника непосредно у сједишту ИРБРС, Видводанска 2, Бања Лука, сваким радним даном до 05.12.2022. године у времену од 08.00-16.00 часова.

6. Понуда се подноси на обрасцу доступном у сједишту ИРБРС, као и на интернет страници ИРБРС- www.irbrs.org. Понуђач је обавезан да попуни образац понуде у своје име и изврши уплату депозита са свог рачуна у пословној банци.

7. Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком на коверти „Понуда за куповину некретнине-не отварај“.

8. Понуде достављене путем поште неће се узети у разматрање.

9. Увид у документацију о некретнини може се вршити у сједишту ИРБРС и на интернет страници ИРБРС- www.irbrs.org.
– Контакт телефон за информације број: +387 51 334 755, радним даном од 08.00-16.00 часова.

10. Јавни позив је објављен на интернет страници ИРБРС- www.irbrs.org.

11. Висина депозита износи 53.820,00 КМ, словима: педесеттрихиљадеосамстотинадвадесет конвертибилних марака и уплаћује се на жиро рачун Фонда, број: 555-007-00522683-19 КМ, који се води код Нове Банке а.д. Бања Лука или 27.517,29 €, словима: двадесетседамхиљадапетстотинаседамнаест и 29/100 €, на девизни рачун Фонда, број: BA395551101010408611, који се води код Нове банке а.д. Бања Лука.

  • У моменту отварања понуде уплата депозита мора бити регистрована на рачуну Фонда.
  • Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену, а на уплаћени депозит не обрачунава се камата.
  • Трошкове преноса депозита сноси понуђач.

12. Понуда се може повући на писмени захтјев понуђача најкасније до истека рока за подношење понуде из јавног позива. Поврат депозита се врши у року од 5 дана од дана повлачења понуде.

13. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши износ цијене.

14. Право прече куповине „Бањалучка пивара“ а.д. Бања Лука, која је некретнину, која је предмет продаје, исказала у пасивном подбилансу, неће користити у складу са својим актом, број: 989-1/21 од 16.12.2021. године.

15. Понуђач је дужан као прилог понуде која садржи све елементе доставити и копију инструкције за поврат депозита за случај да се не стекну услови за отварање понуде како би исти могао бити враћен без отварања понуде.

16. Поврат депозита за остале понуђаче, осим прворангираног понуђача, врши се у року од 5 дана од дана отварања понуда.

17. Уговор о купопродаји закључује се у року од 15 дана од дана достављања обавјештења прворангираном понуђачу.

18. Када најповољнији понуђач/купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана достављања обавјештења или не изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року од 15 дана од дана закључивања уговора, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

19. Уговор о купородаји некретнине у име Фонда, којим управља ИРБРС, потписује директор ИРБРС и купац.

20. Трошкове сачињавања, потписивања и овјере уговора, укњижбе права власништва, као и пореза и других накнада, сноси купац.

21. Понуде се отварају у сједишту ИРБРС, Видовданска 2, Бања Лука, дана 06.12.2022. године у 12.00 часова.

Приложена документација: