Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-17/2
ради продаје акцијског капитала у:

Акционарском друштву „НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ Рогатица

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), на основу Одлуке број: 02-331/16 од 25.04.2016. године нуди на продају 7.994.975 акција укључених у портфељ Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, што представља 100 % акцијског капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица (у даљем тексту: Друштво).

2. Подаци о Друштву:
Акционарско друштво „Нова творница пречистача“ Рогатица;
Јанка Јоловића 4, Рогатица;
Република Српска, Босна и Херцеговина;
Телефон/Факс: +387 58 415 165;
Претежна дјелатност Друштва: 29.32 производња осталих дијелова и прибора за моторна возила;
Матични број: 11067514;
Ознака хартије од вриједности Друштва: NTPR-R-A

3. Подаци о Друштву и остале информације везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилнихмарака).

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, код:

Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица.
Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правних лица која према Друштву имају  доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена, инвестиције и план запошљавања.

6. Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци, најкасније до 16.06.2016. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 16.06.2016. године, са почетком у 13,00  часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

7. Понуђач је обавезан Акцијском фонду Републике Српске а.д. Бања Лука гарантовати понуду износом од 300.000,00 КМ (словима: тристотинехиљадаконвертибилнихмарака). Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђења  депозита дато је у тендерској документацији.

8. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-17/2″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

9. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

10. Овај јавни позив ће се објавити и на интернет страници: www.irbrs.org на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској и на енглеском језику.

11. За све додатне информације у вези са овим јавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Рената Мандић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 780, Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.org