Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје удјела у предузећу „Фабрика за поцинчавање“ Сребреница

На основу чланова 2. и 3. Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/16), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-TR-1/1
ради продаје удјела у

„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) донијела је Одлуку број: 02-659/16 од 04.08.2016. године, о продаји удјела у „Фабрици за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница из портфеља Фонда за реституцију Републике Српске АД Бања Лука:

Назив„Фабрика за поцинчавање“ д.о.о. Сребреница
СједиштеНиколе Тесле бб Поточари-Сребреница
Ознака предмета продаје01318977
Предмет продаје: номинални износ удјела33.901,00
Почетна продајна вриједност удјела у КМ 96.278,84

2. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица која стичу својство учесника у куповини удјела подношењем понуде за куповину.

3. Понуда се подноси  на обрасцу који је доступан непосредно у Инвестиционо-развојној банци, као и електронски на сљедећем линку: Образац понуде.

4. Понуда се подноси у затвореној коверти означеној са „Понуда за куповину хартија од вриједности – не отварај“, а иста садржи:
а) за понуђача који је физичко лице:
• oзнаку јавног позива-тендера,
• презиме, име једног родитеља, име,
• овјерену копију документа за идентификацију (лична карта, пасош),
• назнаку да дјелује у своје име,
• ознаку предмета продаје односно номинални износ удјела,
• понуђену цијену,
• податке о уплати депозита и број рачуна за поврат депозита.
б) за понуђача који је правно лице:
• oзнаку јавног позива-тендера,
• пословно име, сједиште и адресу правног лица,
• матични број,
• податке о лицу овлашћеном за заступање (презиме, име једног родитеља, име, овјерену копију документа за идентификацију -лична карта, пасош),
• доказ да дјелује у име правног лица,
• ознаку предмета продаје односно номинални износ удјела,
• понуђену цијену,
• податке о уплати депозита и број рачуна за поврат депозита и
• потпис лица овлашћеног за заступање овјерен печатом правног лица.

5. Рангирање понуда се врши према понуђеним цијенама на тендеру почев од највишег до најнижег износа у циљу формирања тендер-листе прихваћених понуда. Најповољнијом понудом се сматра понуда са највишом понуђеном цијеном на тендеру. Уколико два или више понуђача понуде исту највишу цијену предност ће имати онај понуђач чија је понуда раније достављена.

6. Друштво односно чланови Друштва имају право прече куповине по највишој понуђеној цијени на тендеру, односно по почетној цијени уколико не пристигне ниједна понуда или се утврди да све достављене понуде садрже недостатке. Након истека рока за подношење понуда и утврђивања највише понуђене цијене Инвестиционо-развојна банка упутиће позив Друштву за кориштење права прече по највише понуђеној цијени, односно по почетној цијени уколико не пристигне ниједна понуда или се утврди да све достављене понуде садрже недостатке. Рок за достављање понуде од стране Друштва по кориштењу права прече куповине по највишој понуђеној цијени, односно по почетној продајној цијени истиче петнаестог дана од дана пријема позива.
Уколико Друштво не искористи своје право прече куповине, Инвестиционо-развојна банка упутиће позив за кориштење права прече куповине члановима Друштва, по истим условима као и за Друштво, а рок за достављање понуда од стране чланова Друштва истиче петнаестог дана од дана пријема позива.

7. Понуђач је обавезан уплатити депозит у износу од 9.628,00 (словима: деветхиљадашестстотинадвадесетосам) КМ. Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у продајну цијену. У моменту отварања понуда, уплата депозита мора бити регистрована на рачуну Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070022469628 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000260277
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

8. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, Видовданска 2, најкасније до 26.09.2016. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда за куповину хартија од вриједности“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 26.09.2016. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу јавног саопштавања износа понуда.

9. Понуда се може повући, на писмени захтјев понуђача, најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају повлачења понуда, Инвестиционо-развојна банка враћа депозит понуђачу, у року од седам дана од дана повлачења понуде.

10. Ако купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана пријема обавјештења, или не изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

11. Јавни позив биће објављен у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске и на интернет страници: www.irbrs.org.

12. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:
Горан Маџар,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 718;  Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: goran.madzar@irbrs.org