Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Кредити за предузетнике и предузећа (FAQ)

Може ли се као гаранција кредита дати основно средство које се набавља?

Не као гаранција већ као инструмент обезбјеђења, али обично треба обезбиједити и додатан колатерал чију вриједност и врсту одређује пословна банка/МКД.

Да ли предузећа која се баве услужним дјелатностима могу да аплицирају за кредит ИРБРС?

Правилима пласмана по кредитним линијама су јасно дефинисане дјелатности које се неће финансирати. Све остале дјелатности које нису набројане испуњавају услов да могу поднијети захтјев за кредит па тако и услужне дјелатности.

Када се ради о кредитима за основна средства (изградња објеката), да ли је потребна грађевинска дозвола и сва остала документација?

Потребну документацију утврђује пословна банка/МКД.

Како да предузеће које је у стечају добије ова кредитна средства?

На исти начин као и сва остала предузећа: доказивањем кредитне способности, прихватљивим финансијским показатељима, квалитетним инструментима обезбјеђења, потенцијалом пословне идеје (обезбјеђеним тржиштем купаца, добављача) итд.

Krediti za preduzetnike i preduzeca

Кредити за предузетнике и предузећа

Корисници

Предузетници и правна лица, укључујући и новооснована правна лица.

Намјена

Набавка основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање.

Износ

Од 10.000 до 5.000.000 КМ

Период отплате

До 12 година

Грејс период

До 24 мјесеца

Каматне стопе

Важеће до 30.09.2024. године:

основна каматна стопа:4,9%
за пројекте из области прерађивачке индустрије и производње енергије4,6%
за пројекте за подстицај туризма4,6%
за пројекте који ће бити реализовани на територији неразвијених и изразито неразвијених општина4,6%
за набавку основних средстава - увођење нових технологија: *3,0%

Начин пласмана

Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије:
ADDIKO BANK а.д. Бања Лука
НАША БАНКА а.д. Бијељина
UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
ATOS BANK а.д. Бања Лука
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Бања Лука
МФ БАНКА а.д. Бања Лука
НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
PROCREDIT BANK д.д. Сарајево
МКД Микрофин д.о.о. Бања Лука
МКД Здраво д.о.о. Бања Лука
МКД Аuris а.д. Бања Лука
МКД Привредник д.о.о Бијељина

Накнаде и провизије

Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита (за физичка лица), односно од 1% (за правна лица).

Инструменти обезбјеђења

Одређује их финансијски посредник.

* Само у случајевима у којима је маржа финансијског посредника до 2,5 процентна поена, при чему минимално 40% износа кредита мора бити искориштено за увођење нових технологија. Преостали дио кредита може се искористити за рефинансирање набавке основних средстава (макс. 40% износа кредита) и набавке обртних средстава (макс. 20% износа кредита).

Контакт телефони:

Додатне информације: