Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Продаја пакета акција “Бромет” АД Босански Брод

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07 и 41/08),  члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-1699/08 од 03.07.2008.године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 82. сједници одржаној дана 30.07.2008. године донијела је

 

О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција предузећа
„БРОМЕТ“ АД Босански Брод

 

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција уз утврђене услове нуди на продају 1.245.372 акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске што износи 64,999081% укупног акцијског капитала у предузећу „Бромет“ АД Босански Брод (у даљем тексту: Предузеће).

 

II

Основни подаци о предузећу и предмету продаје: 

Назив акционарског друштва

„БРОМЕТ“ АД Босански Брод

Ознака ХОВ

BRMT-R-A

Сједиште акционарског друштва

Михајла Пупина бб

74450 Босански Брод

Република Српска, БиХ

Шифра и назив

претежне дјелатности

28110

Производња металних конструкција

Укупан број акција

1.915.984

Номинална вриједност акције (у КМ)

1,00

Предмет продаје

број акција

1.245.372

% од укупног бр.

64,999081

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,6758

за пакет акција

841.622,40

Стандард повећања цијене једне акције

0,0002

 

III
 

Право учешћа на аукцији имају сва заинтересована лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
–    остварен годишњи приход од редовне дјелатности у износу од најмање 1.000.000,00 (словима: један милион) КМ у 2007. години

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку предметне продаје.

 

IV
 

Учешћем на аукцији учесник прихвата сљедећи фиксни услов аукције:
–    запошљавање најмање 30 радника у Предузећу у периоду од 3 (словима: три) године након извршене приватизације.

 

V
 
Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 28.08.2008. године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи.

 

VI
Сва лица заинтересована за учешће на аукцији су обавезна, најкасније до 18.08.2008. године, до 12,00 часова, доставити Инвестиционо-развојној банци сљедећу документацију којом се доказује испуњеност квалификационих критеријума, и то:
–    копију рјешења, са свим прилозима, уписа у надлежни регистар правних лица (судски регистар за лица са сједиштем у БиХ, а одговарајући регистар за страна лица). Копија мора садржавати овјеру регистра о последњем стању уписа, а у случају да се ради о страном лицу мора бити и додатно овјерена „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла;
–    доказ о измиреним пореским обавезама, за учесника који је домаће правно лице, којим се доказује да је исти измирио све директне и индиректне порезе;
–    извјештај овлашћеног ревизора или финансијски извјештај, овјерен од стране правног лица, за 2007. годину. Извјештај ревизора мора бити потписан од стране овлашћеног лица ревизорске куће.

Сви документи сачињени на страном језику морају бити преведени на један од службених језика у употреби у Републици Српској и овјерени од стране судског тумача, а датум издавања докумената из става 1. алинеја 2 не може бити старији од 30 (словима: тридесет) дана у односу на дан одржавања аукције.

Инвестиционо-развојна банка задржава право да по потреби од заинтересованог лица затражи да у одређеном року достави додатну документацију и писане информације у циљу провјере испуњености квалификационих критеријума.  

Тражена документација се доставља у затвореној коверти са ознаком „за учешће на аукцији за предмет „Бромет“ АД Босански Брод“ непосредно у Инвестиционо-развојну банку на адресу наведену у посљедњем члану ове одлуке.

 

VII
 
Инвестиционо-развојна банка провјерава испуњеност квалификационих критеријума за лица која имају намјеру да учествују на аукцији, те издаје потврду заинтересованом лицу да је квалификовано за учешће на аукцији. Лице квалификовано за учешће на аукцији може, након што потпише изјаву о повјерљивости, у Инвестиционо-развојној банци добити податке о предузећу.

 

VIII
 
Само квалификованом лицу за учешће на аукцији берзански посредник, којем се он обрати, обавезан је доставити на потпис Нацрт уговора о продаји, прибављен од Инвестиционо-развојне банке. Потписивањем Нацрта уговора о продаји квалификована лица се обавезују на прихватање услова и елемената из Нацрта уговора. Битни елементи Нацрта уговора о продаји су, поред понуђене цијене и обавезе испуњења фиксног услова аукције, банкарска гаранција за обезбјеђење извршења и наплате казни за неизвршење тих обавеза.

 

IX
 
Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

 

X
 
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

 

XI
 
 Рок плаћања је 8 (словима: осам) дана од дана закључења уговора о продаји.

 

XII
 Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
            vanja.manojlovic@irbrs.net