Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Krediti za mikrobiznis u poljoprivredi

Концесије

(Закон о концесијама, Службени гласник РС 59/13)

Концесија је право обављања привредних дјелатности коришћењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса, као и право на обављање дјелатности од општег интереса.

Право се уступа концесионару на одређено вријеме, под условима прописаним Законом, уз плаћање концесионе накнаде.

Концендент је Влада Републике Српске, у име Републике или скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе.

Надлежни орган је министарство надлежно за поједину област у коју спада предмет концесије за чију додјелу је надлежна Влада, односно градоначелник или начелник општине, за предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе

Понуђач је свако, домаће или страно, правно или физичко лице, конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије.

 

Предмети концесије могу бити:

 • изградња, коришћење и одржавање:
 1. путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
 2. жељезничких пруга, пловних канала и лука,
 3. аеродрома,

 

 • коришћење јавног водног добра:
 1. воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности,
 2. воде и водног земљишта за коришћење хидроакумулација, купалишта, рибњака,
 3. водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за реализацију других предмета концесије у складу са овим законом,
 4. за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према Програму уређења водотока,

 

 • изградња и коришћење енергетских објеката инсталиране снаге веће од 250 kW, изузев енергетских објеката на био-масу и био-гас и соларних постројења са фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге,
 • изградња или реконструкција и коришћење нафтовода, гасовода и објеката за складиштење, транспорт и дистрибуцију нафте и гаса,
 • истраживање и експлоатација минералних сировина,
 • планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне дјелатности и риболов,
 • игре на срећу,
 • поштанске и телекомуникационе услуге, осим резервисаних поштанских услуга и заједничких и међународних комуникација,
 • путнички и теретни жељезнички саобраћај,
 • јавни превоз у друмском саобраћају,
 • простори и објекти природног, грађевинског и културно-историјског насљеђа,
 • комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката, 
 • управљање и прерада отпада у складу са посебним прописима, осим отпада који је обезбијеђен комуналном дјелатношћу,
 • изградња или реконструкција и модернизација бањских објеката и њихово коришћење,
 • изградња објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре,
 • дјелатности у области угоститељства,
 • пољопривредно земљиште и
 • изградња, коришћење и одржавање спортских објеката.

 

Предмет концесије може бити коришћење и других добара од општег интереса и пружање јавних услуга, у складу са прописима којима се уређује одређена привредна или друга област.

За додјелу концесија надлежна је Влада, осим за концесије – комуналне дјелатности (осим водоснабдијевања становништва) као и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката – за које је надлежна скупштина јединице локалне самоуправе.

Влада може овластити јединицу локалне самоуправе за додјелу концесије.

Концесије којима се предвиђа изградња или реконструкција објеката, постројења или погона могу се реализовати по БOT моделу (енгл. Build-Operate-Transfer), што подразумијева изградњу или/и реконструкцију и финансирање комплетног објекта, постројења или погона, његово коришћење и предају у својину конценденту у уговореном року или по другим моделима.

Дозвољено је уговарање и других модела за реализацију концесија, у складу са Документом о политици додјеле концесија и предметом концесија.

Документ о политици објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Поступак за додјелу концесија може се покренути на основу:

 • иницијативе надлежног органа,
 • иницијативе заинтересованог лица и
 • понуде у преговарачком поступку.


Јавни позив се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, једном дневном листу који се дистрибуира на цијелој територији Републике и на интернет страници надлежног органа и Комисије за концесије.

Уговор о концесији закључује се на рок који не може бити дужи од 50 година.


Више информација о концесијама може се добити на:

Комисија за концесије Републике Српске

Адреса: Саве Мркаља 16
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина
Телефон: 051/490-890
Факс: 051/490-481
Е-mail: komisija@koncesije-rs.org