Search
Close this search box.

Политика квалитета

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука је финансијска институција коју је основала Република Српска. Банка, управљајући фондовима:

 • Акцијским фондом Републике Српске,
 • Фондом за реституцију Републике Српске,
 • Фондом становања Републике Српске,
 • Фондом за развој и запошљавање Републике Српске,
 • Фондом за развој источног дијела Републике Српске,
 • Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске,

осигурава континуирану и свеобухватну подршку развојним и инвестициом пројектима који су у вези са:

 • повећањем запослености,
 • изградњом инфраструктурних објеката у Републици Српској,
 • извозно оријентисаном производњом,
 • унапређењем корпоративног управљања и тржишта капитала,
 • малим и средњим предузетништвом,
 • заштитом животне средине,
 • равномјерним регионалним развојем,
 • унапређењем пољопривредне производње,
 • стамбено-пословном изградњом,
 • ефикасним спровођењем приватизације,
 • реструктурирањем предузећа у контексту приватизације,
 • подстицањем производње која смањује увозну зависност и
 • међународном промоцијом инвестиционих могућности у Републици Српској.

 

Политика квалитета ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА заснована је на успостављању, примјени, одржавању и сталном унапређивању система менаџмента квалитетом с циљем потпуног задовољења захтјева и оче¬ки¬вања корисника и других заинтересованих страна, уз стално повећање ефективности и ефикасности пословања.

За такво опредјељење ангажовани су опрема, објекти и стручни кадрови који, прихватајући процесни прилаз, својим радом остварују све постављене циљеве. Извршавајући предвиђене активности у процесима рада, обезбјеђујемо квалитет наших производа и услуга у складу са прописаном документацијом, примјењеним законима и прописима.

Досљедна примјена и стално унапређивање система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима серије стандарда ISO 9000 чине основни предуслов постизања пословних циљева који су у вези са дугорочно развојним потребама и стратешким приоритетима Републике Српске.

Унапређивање процеса рада управа Банке врши кроз редовна преиспитивања система, спровођење интерних и екстерних провјера и, по потреби, путем примјене корективних мјера.

Оспособљавањем запослених бринемо о обезбјеђењу компетентног и квалитетног извршавања радних обавеза и смањењу могућности било каквих негативних посљедица при спровођењу радних активности.

Укључујући запослене у развој организације, користимо њихово знање и искуство за остварење веће ефективности процеса, препознајемо њихов допринос и обезбјеђујемо средину у којој су они мотивисани, а с друге стране, стимулишемо их да својим дјеловањем афирмишу себе.

Сви запослени се обавезују и прихватају да развијају културу квалитета и да на својим радним мјестима извршавају своје задатке, одржавају радну дисциплину, а све то у складу са утврђеном Политиком квалитета, уважавајући одоговорности и овлашћења који су им додијељени.