Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Fond za razvoj i zaposljavanje

Корпоративно управљање

Активности корпоративног управљања које спроводи ИРБРС имају за циљ заштиту интереса фондова Републике Српске у друштвима капитала у којима имају власнички удио. То подразумијева активно учешће представника фондова у раду скупштина акционара друштава капитала, као и мониторинг пословних активности друштава капитала и обезбјеђење транспарентности у њиховом раду. Посебан акценат ставља се на заштиту интереса малих акционара и потенцирање њиховог активног учешћа у раду скупштина акционара. 

Поред наведеног, ИРБРС пружa стручну помоћ, едукује запослене, те указује на неправилности којима се крше позитивни законски прописи, са циљем да смањи неупућеност надлежних органа у друштвима капитала у вези законских норми које се тичу акционарских друштава и корпоративног управљања.

Чиме управљамо?

Активности ИРБРС у домену корпоративног управљања односе се на друштва капитала чије акције се налазе у портфељима Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Представници фондова у друштвима капитала

Корпоративно управљање врши се посредством овлаштених представника у друштвима капитала, које именује Влада РС. Свим именованим представницима, ИРБРС редовно шаље препоруке за гласање на сједницама скупштина акционара, чиме се осигурава заштита интереса Републике Српске у поменутим друштвима капитала.
 
Након одржане скупштине акционара, представници су дужни да доставе извјештај о поступању, којим обавјештавају ИРБРС да ли су гласали у складу са достављеним препорукама, односно наводе разлоге због којих су евентуално одступили од препорука ИРБРС.
 

Мониторинг

ИРБРС врши редован мониторинг свих одлука које се доносе на сједницама скупштина акционара у друштвима капитала из портфеља Акцијског фонда и Фонда за реституцију. Поред тога, ИРБРС прати и спровођење донесених одлука те предузима одговарајуће корективне активности у случају уочених неправилности.
 
Циљ мониторинга јесте контрола рада органа управљања у друштвима капитала, као и праћење примјене позитивних законских прописа и стандарда корпоративног управљања.