Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 120/08
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 7/07
Уредба о измјенама уредбе о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 2/07
Уредба о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС 95/06
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 08.06.2023.
Статут о измјенама Статута Акцијског фонда Републике Српске 18.03.2021.
Статут Акцијског фонда Републике Српске 11.07.2013.
Закон о преносу права својине на капиталу РС у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе 50/10
Закон о Акцијском фонду Републике Српске 28/13
Akcijski fond

Акцијски фонд

Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (АФРС) формирала је Влада Републике Српске. Фонд послује у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.: 28/13).

У свом портфељу Фонд има акције и удјеле, као и државни капитал у предузећима која се до дана ступања на снагу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник РС“, бр.: 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11, 28/13) нису конституисала у складу са Законом о предузећима, односно Законом о јавним предузећима. 

Концепција управљања Акцијским фондом подразумијева управљање портфељом хартија од вриједности у циљу очувања реалне вриједности капитала и унапређења нивоа ефикасности рада финансијских институција. Вриједност портфеља се утврђује у складу са Уредбом о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске.

Средства Фонда могу се улагати у:

Фонд има својство правног лица, уписан је у судски регистар као акционарско друштво са сједиштем у Бањој Луци, а Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.

Извјештаји о нето вриједности средстава
Акцијског фонда Републике Српске