Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Грантови за општине (FAQ)

Да ли ЈЗУ Специјална болница за психијатрију чији је оснивач Влада РС може аплицирати за подношење пројектних приједлога “додјела средстава из финансијског механизма”, обзиром да у позиву пише да могу аплицирати само јавне установе чији је оснивач јединица локалне самуправе.

У складу са тачком VI Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број: 76/20, корисници средстава Финансијског механизма могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач искључиво јединица локалне самоуправе.

Достављањем релевантног дијела стратешког документа из којег је видљиво да је пројекат један од приоритета дефинисаних Стратегијом развоја, односно стратешким документом јединице локалне самоуправе (Прилог VIII) који се доставља у форми овјерене и од стране одговорног лица потписане копије. Да ли се може послати релевантни стратешки документ, скупштинска одлука о усвајању истог уз пропратно писмо начелника којим се упућује на односни пројекат у документу (страница на којој се налази и сл.)? Такође, да ли је у реду да се пошаљу два документа: општински стратегија развоја и један мањи документ који се односи исључиво на рурални развој, а чији поједини дијелови додатно подупиру пројекат који желимо кандидовати у оквиру овог Јавног позива?

Потпуно је прихватљиво достављање извода (дијела) из стратешког документа којим је предвиђена реализација пројекта са којим се аплицира на Јавни позив. Такође, потребно је доставити све локалне стратешке документе гдје постоји веза са пројктном интервенцијом, односно на које се апликант позива у самом Обрасцу пројектног приједлога, секција 2. Релевантност пројекта у односу на потребе заједнице и стратегију развоја јединице локалне самоуправе, подсекција: Опис релевантности пројекта у односу на стратегију развоја јединице локалне самоуправе или други релевантни стратешки документ јединице локалне самоуправе.

У нашем развојном документу предвиђено је више пројеката/активности груписаних по областима, а у пољопривредном сектору је предвиђен један шири програм подршке изградњи прерађивачких капацитета у пољопривреди (збирно за све подсекторе). Међутим у оквиру овог позива бисмо хтјели кандидовати један мањи сегмент који се односи на мљекарство. Да ли је то прихватљиво? Ако је то прихватљиво, да ли је у реду да се у пријавном обрасцу укаже и на везу овог пројекта са другим пројектима из стратешког документа који се међусобно повезани (рецимо у нашем случају, веза са пројектима који се односе на увећање сточног фонда или реконструкцију центра за откуп млијека)?

У циљу доказивања вишеструких ефеката и интегрисаности пројекта (секција 9. Обрасца пројектног приједлога) прихватљиво је постојање, а самим тим је и потребно указати на везу пројекта са којим се аплицира на Јавни позив са другим пројектима чија је реализација предвиђена локалним стратешким документима.

Да ли је у реду да се пошаље пропратно писмо начелника (уз потпис и печат) у којем се наводе стратешки документи које шаљемо уз упућивање на релевантне странице, али без икаквог потписивања/печатирања самих стратешких докумената? Такође да питамо да ли би било превише да се укључе два партнера (једно удружење и једна локална фондација)? Једног партнера ћемо сигурно укључити, али за случај да будемо имали два партнера да ли је исправно да се сачини ЈЕДНА изјава о партнерству у којој би све било дефинисано? 

Што се тиче изјаве о партнерству, као прилогу пројектној апликацији, потребно је да сваки пројектни партнер потпише одвојену (засебну) изјаву о партнерству; дакле, колико будете имали партнера толико ће бити и изјава о партнерству, у прилогу пројектној апликацији. Међутим, изјаву о непостојању негативног утицаја у смислу животне средине и одрживог управљања природним ресурсима неопходно је да потпишети ви, односно апликант, заједно са свим својим партнерским организацијама (једна, заједничка изјава). Што се тиче овјеравања, можете овјерити копију извода (дијела) стратешког документа којим је предвиђења реализација пројекта са којим аплицирате на Јавни позив. У питању је уобичајена овјера копије документа од стране ваше административне службе.

Да ли на ваш позив, јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2020/2021, може да се аплицира пројекат надоградње и успостављања ГИС општине. Већ смо са том активношћу започели 2010 године с тим да смо прошле године расписали и поступак јавне набавке, али нису нађена средства у буџету за 2019 године и стали смо са реализацијом због финансијских средстава.

Према условима из Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број: 76/20, средства Финансијског механизма достпупна су, поред осталог и за финансирање пројеката у области Побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. године, стратешки циљ 3: „Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим грађанима.“ Такође, молимо вас да имате у виду да се под „пројектом“ подразумијева предузимање низа активности, ради постизања јасно одређених циљева унутар одређеног временског рока и са одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. Пројекат мора да егзистира као функционално заокружена цјелина, која генерише користи за циљне групе – крајње кориснике, како су наведени и описани у апликацији, без обзира да ли се ради о компоненти (пројекту) која доприноси испуњењу ширег развојног приоритета или је пројекат адекватан и довољан за његово самостално и потпуно испуњење. Ово вам наглашавамо с обзиром на ваше наводе да сте са пројектом надоградње и успостављања ГИС општине већ започели током 2010. године.

Нису нам јасне ставке везано за пољопривреду, документацију типа локацијске услове, грађевинску дозволу, то немамо. Да ли да прескачемо тај дио за попуњавање или има друга врста ”Образац пројектног приједлога”?

Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога у склопу Јавног позива прописан је формат обрасца пројектног приједлога и припдајућих прилога за припрему и достављање пројектних апликација. Без озира да ли се аплицира на Приоритетну област 1 – јавне услуге или Приоритетну област 2 – рурални развој, користи се иста Апликациона форма. Уколико за реализацију предложеног пројекта није потребна техничка докуметација и пратеће дозволе, у секцији 10. Обрасца пројектног приједлога, Техичка документација, дозволе и сагласности, изабраћете опцију НИЈЕ РЕЛЕВАНТНО.

Уколико бисмо се одлучили да на Јавни позив аплицирамо изградњу артешких бунара у руралним мјесним заједницама, да ли би нам се тај пројекат могао везати за приоритетну област 2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње, обзиром да директно утиче на пољопривредну производњу у селима? Обзиром да активности које би се реализовале овим пројектом нису наведене у типовима активности које је могуће финансирати (смјернице) из области пољопривреде, нисмо сигурни у коју приоритетну област бисмо сврстали изградњу артешких бунара?

У складу са Одлуком Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2019/2020. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број: 107/19, путем Приоритетне области 2 доступно је финансирање пројеката који непосредно доприносе повећању обима, продуктивности и степена тржишности и финализације пољопривредне производње, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године. Специфично, пројекти са којима се аплицира на Јавни позив у склопу ове области требају одговарати стратешком циљу 1: „Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних произвођача,“ специфични циљ 1.2 „Повећање продуктивности пољопривредне производње,“ мјера 1.2.1 „Подршка трансферу информација и знања у пољопривреди у функцији унапређења техничко-технолошког нивоа и пословних резултата,“ те стратешком циљу 3. „Повећање степена тржишности и финализације пољопривредних производа,“ специфични циљ 3.2 „Подршка јачању тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре,“ мјера 3.2.5 „Подршка ревитализацији сточних и зелених пијаца“ и специфични циљ 3.4 „Нове инвестиције у изградњу прерађивачких капацитета у руралном подручју,“ мјера 3.4.1 „Инвестиције у мале прерађивачке капацитете.“ С друге стране, путем Приоритетне области 1 доступно је финансирање пројектних интервенција које су у вези са побољшањем доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, чему свакако одговара и ваша намјера да побољашате квалитет и обухват водоснабдијевања на подручју општине.

Јавним позивом у Додатним критеријумима се наводи да партнерство са приватним/невладиним сектором носи 5 бодова. С обзиром да до сада нисмо имали прилике да видимо искуства партнерстава јавног и приватног сектора, замолили бисмо Вас да нам образложите потенцијални модел сарадње и која би улога у пројекту била партнера из приватног сектора? 

Јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и институције чији су оснивачи јединице локалне самоуправе искључиви су носиоци имплементације пројекта, док сви други субјекти који учествују у имплементацији имају статус партнера. У том смислу, треба имати у виду да партнери на пројекту не могу бити директни корисници пројекта, односно не могу бити предвиђени за директно финансирање у оквиру предложеног буџета. Сва партнерства која се намјеравају успоставити на реализацији пројекта морају бити адекватно документована и описана, у дијелу који се тиче стварног доприноса који ће партнер имати у спровођењу конкретних пројектних активности, те усаглашена са релевантним законским оквиром, гдје је то потребно. Дакле, партнерства између јавног и приватног сектора не морају бити формулисана и уређена у складу са законским рјешењима која се односе на ово подручје сарадње, с тим да је неопходно доказати стварни допринос који ће имати партнерска институција у провођењу пројектних активности, достизању резултата пројектне интервенције и стицању претпоставки његовој дугорочној одрживости.

Везано за „Jaвни пoзив jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja, желим да поставим питање везано за пројектни приједлог. У позиву је наведено да пројектни приједлог мора бити идентификован као локални развојни приоритет, а његова реализација предвиђена стратегијом развоја локалне самоуправе. Наша установа је заинтересована да аплицира на пројекат у сврху набавке санитетског возила. У стратешком развоју општине за период 2019-2023 није прецизно наведено да је у плану набавка возила већ “до 2023. године повећан степен задовољства корисника услугама за 2% у односу на 2017. годину”. Интересује нас да ли из горе наведеног испуњавамо услове за подношење приједлога пројекта?

У складу са тачком X Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број: 76/20, елиминаторни критеријум за одабир пројеката за финансијску подршку, поред осталих, је и „да је пројекат дефинисан у стратегији развоја јединице локалне самоуправе, односно другом релевантном стратешком документу јединице локалне самоуправе.“ У вези са претходним захтјевом, предложена пројектна интервенција мора бити у складу са стратешким документом јединице локалне самоуправе, односно резултати пројекта морају непосредно доприносити достизању стратешких циљева и приоритета на локалном нивоу. Дакле, уколико се садржајем и резултатима пројекта, на прихватљив начин доприноси испуњењу стратешких циљева те уколико је та веза на одговарајући начин препозната и јасно описана у Пројектном приједлогу, исти се може сматрати прихватљивим за аплицирање у склопу расписаног Јавног позива.

Да ли крајњи рок за доставу пројектних приједлога 30.11.2022. године до 15 часова подразумијева да исти до наведеног рока морају бити предати на пошту или морају бити достављени у просторије ИРБРС?

У крајњем року за доставу пројектних приједлога исти морају бити предати на пошту или, ако се подносе лично, достављени на протокол ИРБРС.

Да ли је прихватљиво да апликант кандидује пројекта за који је дио средстава већ одобрен по другом позиву?

У наведеном случају потребно је имати у виду да све активности које су неопходне за достизање пројектних циљева морају бити предвиђене Планом активности и спроведене у склопу пројекта са којим се намјерава аплцирати на Јавни позив, као интегрални дио функционалне пројектне цјелине. Ово се, поред осталог односи на припрему и спровођење поступака јавне набавке. С тим у вези, пројектни приједлози који предвиђају завршетак поступка јавне набавке у моменту подношења пројектне апликације, односно у периоду између подношења апликације и закључења уговора о додјели средстава Финансијског механизма, у складу са условима Јавног позива, нису прихватљиви за финансирање. Такође, у складу са тачком 2.4. Категоризација трошкова Методолошких смјерница за подносиоце пројектних приједлога, неприхватљивим се сматрају трошкови који су већ финансирани у склопу неког другог пројекта.

Да ли је за финансирање из средстава Финансијског механизма прихватљива пројектна идеја уређења “off road” шумске бициклистичке стазе која за циљ има побољшање туристичких садржаја као и руралног развоја?

У складу са тачком VII Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2021/2022. години, “Службени гласник Републике Српске,” број: 84/22, пројекти који се могу финансирати средствима Финансијског механизма морају се односити на једну од двије приоритетне области, од којих је прва: “Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе у складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. година, Област 1: Управљање јавним финансијама, мјера 10: Управљање локалним развојем и унапређивање услуга у области локалне самоуправе. У вези са претходним, очекивања су да пројекат са којим се аплицира за додјелу средстава Финансијског механизма у оквиру ове приоритетне области, на најнепосреднији начин доприноси унапређивању услуга чије се пружање налази у надлежности јединица локалне самоуправе. Ефекти предложених пројектних интервенција треба да се манифестују кроз повећање доступности и квалитета (локалних) јавних услуга, побољшавање услова живота и стандарда становништва на подручју локалне заједнице која аплицира на Јавни позив. Дакле, фокус се поставља искључиво на сектор јавних (некомерцијалних) услуга.

Да ли се из средства Финансијског механизма може финансирати набавка половних средстава/опреме?

У складу са пропозицијама јавном позива односно тачком 2.4 Методолошких смјерница трошкови набавке половне опреме, машина, возила и других средстава сматрају се неприхватљивим трошковима и исти се не могу укључивати у буџет пројекта.

Уколико ЈЛС самостално подноси пројектну апликацију да ли се попуњава и доставља Изјава о партнерству? 

Уколико самостално подносите пројектну апликацију, односно уколико пројектом није предвиђено ангажовање партнера, нема потребе да достављате Изјаву о партнерству.

Podrška razvoju

Грантови зa приoритeтне рaзвojне прojeкте у општинама РС

Овај програм грантова реализује се кроз Мeхaнизaм зa финaнсирaњe приoритeтних рaзвojних прojeкaтa у општинама Републике Српске

Корисници

Намјена

Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја или осталим релевантним стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024 године, Област 1: „Управљање јавним финансијама“, мјера 10: „Управљање локалним развојем и унапређивање услуга у области локалне самоуправе“ (Приоритетна област 1-јавне услуге),

  2. Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2027. година, стратешки циљ 1: “Повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору,” приоритети 2.1 “Подршка инвестиционим улагањима у модернизацију пољопривредне производње,” 2.3 “Подршка унапређењу повезаности између произвођача, посредника и прерађивача примарних производа,” 2.4 “Подршка унапређењу система квалитета пољопривредних производа,” 2.5 “Подршка развоју иновација и предузетничких способности произвођача,” и 2.6 “Подршка инвестицијама за развој дистрибутивних функција (Приоритетна област 2 – рурални развој),

 

Са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву.

Износ

Износ појединачног гранта нe мoжe бити већи oд 100.000 КM. Суфинaнсирaњe (искључиво у новцу) oд стрaнe подносиоца пројектног приједлога мора износити минимaлнo 25% од укупнe вриjeднoсти прojeктa.

Додатне информације

Више детаља о процедури за подношење захтјева може се пронаћи у Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у РС за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава. 

За додатне информације, провјерите и нашу листу најчешћих питања (FAQ) која се односе на ову тему.

Контакт телефон