Search
Close this search box.

Како поднијети захтјев за кредит?

Процес подношења захтјева за кредит одвија се кроз сљедеће кораке:

КОРАК 1: Изаберите Вашу пословну банку или МКД

Кредити ИРБРС пласирају се посредством пословних банака и микрокредитних друштава (МКД). Листу банака/МКД код којих могу да се поднесу захтјеви за кредите ИРБРС можете погледати овдје.

КОРАК 2: Утврдите да ли испуњавате услове за кредит

Кредити ИРБРС намијењени су за тачно одређене сврхе и групе корисника. Распитајте се у Вашој пословној банци/МКД или провјерите на сајту ИРБРС да ли испуњавате све потребне услове да аплицирате за кредите ИРБРС. Све информације о кредитним линијама ИРБРС можете пронаћи овдје.

КОРАК 3: Прибавите потребне формуларе

Од службеника у Вашој банци/МКД тражите формуларе који су Вам неопходни да аплицирате за неки од кредита ИРБРС.

КОРАК 4: Прикупите неопходну документацију

У Вашој банци/МКД ћете добити информацију о документацији коју требате доставити уз захтјев за кредит. Ово је веома важан корак, јер Ваш захтјев за кредит неће бити одобрен уколико уз њега нисте приложили све документе које Вам банка/МКД тражи.

КОРАК 5: Поднесите захтјев за кредит

Попуњене формуларе и сву прикупљену документацију предајте кредитном службенику у Вашој банци/МКД. Питајте кредитног службеника када можете очекивати да се ријеши Ваш захтјев, те да Вам се одобри и исплати кредит. Статус Вашег кредитног захтјева можете у сваком моменту провјерити на сајту ИРБРС, у Бази података о пласираним кредитима. Пословна банка или МКД у коју сте предали захтјев за кредит ће Вас у предвиђеном року обавијестити да ли Вам је кредит одобрен или не. По одобрењу кредита, бићете позвани да закључите уговор са Вашом пословном банком/МКД. Прије потписивања уговора, требате одредити тачан датум на који желите да средства буду дозначена на Ваш текући рачун.

Које дјелатности се не могу финансирати кредитима ИРБРС?

Кредити ИРБРС неће се одобравати за сљедеће дјелатности: финансирање приређивања игара на срећу, коцкарнице кладионице.

Која документација мора да се достави уз захтјев за кредит?

Списак обавезне документације коју прописује ИРБРС можете пронаћи овдје (видјети рубрику “Повезани документи”). Поред тога, банке и МКД могу од корисника захтијевати и додатну документацију.

Каква је структура каматне стопе код кредита ИРБРС?

Каматна стопа се састоји од марже ИРБРС и од марже финансијског посредника. Детаљну структуру каматних стопа можете пронаћи овдје (видјети рубрику “Повезани документи”).

Може ли пословна банка зарачунавати још какву провизију или накнаду на каматне стопе ИРБРС?

Пословна банка/МКД може кориснику обрачунати накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита. Укупан износ накнада и провизија из претходног става не може бити већи од 1% од одобреног износа кредита за правна лица, односно 0,5% за физичка лица.

Зашто процедура око подношења (аплицирања) за кредит није једноставнија и са мање потребне документације?

Процедура је иста као код аплицирања за кредит код пословних банака/МКД. Листу документације прописује пословна банка/МКД и ИРБРС нема посебних захтјева по том основу.

Да ли се током грејс периода плаћа камата?

Да.

У којим банкама и МКД се може поднијети захтјев за кредит ИРБРС?

Захтјеви за кредите могу се поднијети у пословних банкама и микрокредитним друштвима са којима ИРБРС има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи:

Да ли ИРБРС реагује на промјену ЕУРИБОР-а?

ИРБРС обавјештава банке/МКД о вриједности ЕУРИБОР која ће се примјењивати у периоду 01.04. – 30.09., односно 01.10. – 31.03. и у складу с тим ће се вршити прерачун отплатног плана за све кориснике кредита, изузев за стамбене кредите код којих каматна стопа није везана за ЕУРИБОР.

Приликом подношења захтјева за кредитна средства ИРБРС, банке захтијевају жиранте и хипотеке које у случајевима пољопривредника није могуће испунити. Објекти који би се стављали као хипотека нису легализовани и банка их не прихвата.

Сваки кредитни пласман мора бити обезбјеђен одговарајућим колатералом који се могу манифестовати у различитим облицима, а не само хипотеком. Локалне заједнице имају могућност формирања кредитно-гарантних фондова, као институција које издају кредитне гаранције као инструменте обезбјеђења кредита, а који су се у пракси посебно повољним показали код кредитирања пољопривредне производње. ИРБРС ради у складу са законима тако да, ако пословна банка/МКД и прихвати као колатерал објекат који није легализован, ИРБРС неће одобрити средства за кредит обезбјеђен на тај начин.

Шта се подразумијева под властитим учешћем од 20%?

Сваки поједини подносилац захтјева за кредит, осим за стамбене кредите, је обавезан да безбједи 20% властитог учешћа у пројекту који се финансира. Учешће може бити у стварима, правима или новцу. Нпр. за подносица захтјева који тражи кредит за изградњу пословне зграде, под властитим учешћем се прихвата локација у власништву на којој се гради објекат или опрема која ће бити кориштена у том објекту.

Да ли се властито учешће може обезбиједити кредитом неке банке или МКД?

Да.

Да ли постоји и каква је контрола намјенског утрошка кредитних средстава ИРБРС?

ИРБРС спроводи веома стриктну контролу намјенског утрошка средстава обиласком корисника кредита и прегледом комплетне документације која потврђује начин на који су средства искориштена. У случају утврђивања да средства нису искориштена у складу са намјеном предвиђене су строге казнене мјере. Кредит се тада сматра доспјелим и наплаћују се пенали од 5% на износ остатка дуга.

Који су и какви нивои одлучивања о одобрењу кредита? Да ли само пословна банка одлучује?

Пословне банке/МКД самостално доносе коначну одлуку о одобравању кредита за износе до 50.000 КМ. За кредите чији износ прелази ову границу, коначну одлуку о одобравању доносе органи ИРБРС. Уколико пословна банка/МКД донесе одлуку о одбијању финансирања кредитног захтјева, без обзира на износ кредита, та одлука је коначна.

Постоји ли могућност да се кредити одобре клијентима који долазе из општина у којима постоји проблем са подацима из земљишних књига?

Сви клијенти који испуњавају дефинисана и усвојена Правила пласмана по кредитним линијама испуњавају услов за подношење захтјева за кредит. Одлука о одобравању кредита доноси се на основу оцјене кредитне способности подносиоца захтјева и понуђених инструмената обезбјеђења.

Како се могу добити средства за стручно усавршавање и усвајање нових технологија?

Намјена кредитних средстава одређена је Правилима пласмана и зависи од врсте кредитне линије. Код пословних активности, средстава се могу користити за набавку основних или обртних средстава, те за припрему извоза. Уколико набавка нових технологија подразумијева набавку основних средстава, онда је подобна за финансирање из ових извора.

Може ли се као гаранција кредита дати основно средство које се набавља?

Не као гаранција већ као инструмент обезбјеђења, али обично треба обезбиједити и додатан колатерал чију вриједност и врсту одређује пословна банка/МКД.

Постоји ли могућност да се код пословне банке задужи нека институција, која ће бити веза између корисника кредита и ИРБРС (да то нису пословне банке)?

Друга институција може да преузме обавезу поврата средстава, да буде гарант поврата средстава, да заложи своју имовину или изда своје мјенице. Пословне банке/МКД имају право да прихвате ове и овакве инструменте обезбјеђења.

Може ли физичко лице добити кредит за куповину предузећа?

Не.

Може ли ИРБРС утицати код пословних банака да се ублаже и поједноставе услови везани за обезбјеђење кредита и жиранте?

Не. Пословне банке/МКД имају аутономно право да дефинишу инструменте обезбјеђења кредита у складу са својом пословном политиком.

Може ли кредит добити предузеће које се бави услужном дјелатношћу?

Да, под условом да је намјена кредита и регистрација извршена у складу са Правилима пласмана по кредитним линијама.

Може ли се ограничити период у којем банка треба да донесе одлуку о одобрењу/одбијању захтјева за кредит? Колико времена треба да се захтјев одобри у банци, а колико у ИРБРС?

Број дана у којем се доноси одлука о кредиту почиње тећи након што подносилац захтјева достави исправну и сву тражену документацију. Прва фаза процјене захтјева за кредит одвија се у пословној банци или МКД и њено трајање зависи од брзине и оперативности банке или МКД. Друга фаза одобравања (за износе преко 50.000 КМ) одвија се у ИРБРС и њено трајање, под претпоставком да је сва документација уредна и да је пројекат одговарајући, креће се у просјеку око десетак дана.