Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Krediti za jedinice lokalne samouprave

Мeхaнизaм зa финaнсирaњe приoритeтних рaзвojних прojeкaтa у општинама РС

Као резултат заједничких активности Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у области локалног развоја, 2014. године успостављен је Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални развој (у даљем тексту Финансијски механизам), ради пружања подршке приоритетним пројектима јединица локалне самоуправе који доприносе унапређењу квалитете живота грађана. Важност Финансијског механизма за економски развој Републике Српске препознала је и Европска унија, обезбиједивши средства за III и IV циклус финансирања.

Финансијски механизам ће пружати отворену и транспарентну финансијску подршку у облику бесповратних средстава за имплементацију приоритетних пројеката идентификованих у стратегијама развоја јединица локалне самоуправе.

Финансирање пројеката реализује се у циклусима. Преглед до сада реализованих циклуса приказан је у сљедећој табели:

Циклус Период Постао оперативан Статус
I 2014-2015 14.07.2014. Завршен
II 2015-2016 27.08.2015. Завршен
III 2016-2017 14.10.2016. Завршен
IV 2017-2018 28.09.2017. Завршен
V 2018-2019 14.12.2018. Завршен
VI 2019-2020 30.12.2019. Завршен
VII 2020-2021 07.08.2020. Завршен
VIII 2021-2022 18.10.2022. У току

Циљеви пројекта

Генерални циљ Финансијског механизма је да допринесе успjeшнoj рeaлизaциjи приoритeтних рaзвojних прojeкaтa идeнтификoвaних у oквиру стратегија развоја јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Конкретно, специфични циљеви (приоритетне области) финансирања су сљедећи:

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024 године, Област 1: „Управљање јавним финансијама“, мјера 10: „Управљање локалним развојем и унапређивање услуга у области локалне самоуправе“ (Приоритетна област 1-јавне услуге),
  2. Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2027. година, стратешки циљ 1: “Повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору,” приоритети 2.1 “Подршка инвестиционим улагањима у модернизацију пољопривредне производње,” 2.3 “Подршка унапређењу повезаности између произвођача, посредника и прерађивача примарних производа,” 2.4 “Подршка унапређењу система квалитета пољопривредних производа,” 2.5 “Подршка развоју иновација и предузетничких способности произвођача,” и 2.6 “Подршка инвестицијама за развој дистрибутивних функција (Приоритетна област 2 – рурални развој),

Финансирање по дефинисаним приоритетима врши се у омјеру 50% за пројекте из Приоритетне области 1 и 50% за пројекте из Приоритетне области 2. 

Извори финансирања

Средства за функционисање Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја обезбиједили су Влада Републике Српске, путем Министарства финансија, те Влада Швајцарске (I, II, V, VI и VII циклус) и Европска унија у оквиру претприступне помоћи за БИХ (III и IV циклус), путем UNDP БиХ.

Циклус Расположива средства по донаторима (у 000 КМ)
Влада РС Влада Швајцарске/ЕУ Укупно
I 175,0 533,5 708,5
II 385,2 481,6 866,8
III 400,0 400,0 800,0
IV 400,0 400,0 800,0
V 580,0 420,0 1.000,0
VI 400,0 255,0 655,0
VII 500,0 170,0 670,0
VIII 400,0 400,0

Правни оквир

  1. Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених нација (UNDP), Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), потписан 16.06.2016. године;
  2. Одлука Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2021/2022 години, Сл. гласник РС 84/22.

 

Корисници средстава

Корисници средстава Финансијског механизма могу бити:

  • јединице локалне самоуправе,
  • jaвнa прeдузeћa чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
  • јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

 

Процедура и услови за кориснике

Пројектни приједлози прикупљају се искључиво на основу јавних позива јединицама локалне самоуправе за подношење пројектних приједлога за финансирање, које објављује ИРБРС.

Избор пројеката који ће бити финансирани врши се на основу елиминаторних, основних и додатних критеријума које утврђује Влада Републике Српске.

Информације за кориснике (услови, критеријуми, тематске области, приоритети и начин селекције пројектних приједлога за финансирање), као и обавезна документација потребна за учешће на јавном позиву, доступни су на сљедећој страници: Грантови зa приoритeтне рaзвojне прojeкте у општинама РС.