Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Metalopreradjivacki sektor

Пројекaт опоравка и подршке пословним субјектима у БиХ

Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима (eng. Firm Recovery and Support Project) се одвија на основу међународног споразума закљученог између Свјетскe банке – Међународном банком за обнову и развој и БиХ/Рерублике Српске.

Циљеви пројекта

Пројекат је намијењен пружању подршке опоравку пословних субјеката која су погођена економским утицајем пандемије COVID-19, и то кроз побољшање приступа финансирању и консолидоване програме јавне подршке.

Oсновна циљна група су микро, мала и средња предузећа (ММСП) на које је утицала криза COVID-19, и која се суочавају са падом прихода од најмање 20 одсто у другом кварталу 2020. године у поређењу са другим кварталом 2019. године или у 2020. години у односу на 2019. години или у 2021. години у односу на 2020/2019 годину

Такође, пројект циља и на недовољно опслужене рањиве групе, као што су пословни субјекти инклузивни за жене, пословни субјекти у развијеним и изразито неразвијеним подручјима и млади пословни субјекти.

Извори финансирања пројекта

Пројекат се финансира из средстава Свјетскe банке – Међународне банке за обнову и развој. Укупна вриједност износи 56 милиона евра, од чега је 40% задужења или 22,4 милиона евра намијењено за Републику Српску.

За реализацију кредитне линије у Републици Српској у вриједности од 20,584 милиона евра (Компонента 1 Пројекта) непосредно је задужена ИРБРС, у својству јединице за имплементацију пројекта (eng. Project Implementation Unit – PIU)

Правни оквир

  1. Споразум о зајму између Свјетске банке-Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Банка) и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Зајмопримац) закључен 8. фебруара 2021. године (у даљем таксту: Споразум о зајму), а према коме се Банка сложила да одобри Зајмопримцу зајам за Пројекат опоравка и подршке фирмама – пословним субјектима (у даљем тексту: Пројекат) у износу од педесетшестмилиона евра (EUR 56.000.000,00), од чега је Републици Српској одобрено двадесетдвамилионачетиристотинехиљада евра (EUR 22.400.000,00) за двије компененте, и то Б1. и Б.2.;
  2. Пројектни споразум између Банке и Републике Српске закључен 9. марта 2021. године;
  3. Супсидијарни споразум о зајму између Зајмопримца и Републике Српске закључен 20. маја 2021. године, према којима се Зајмопримац сагласио да ће пренијети Републици Српској дио средстава зајма за имплементацију Пројекта;
  4. Одлуке Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења код Свјетске банке-Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама- пословним субјектима, број 02/1-021-156/21 од 17. фебруара 2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 17/21);
  5. Споразум о имплементацији пројекта (Пројекат опоравка и подршке фирмама- пословним субјектима финансиран средствима зајма IBRD 9183-BA) између Министарства финансија Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука број 02-408-1/21 од 18. августа 2021. године.

Очекиване користи

Главни корисници пројекта су финансијски одржива ММСП у приватном власништву на која је у великој мјери утицала криза COVID-19 и ММСП у осјетљивим тржишним сегментима, без обзира на утицај кризе COVID-19.

Осим ММСП на које је утицала криза COVID-19, пројект треба помоћи недовољно опслуженим рањивим сегментима, као што су пословни субјекти инклузивни за жене, пословни субјекти у регијама које заостају у развоју и млада пословни субјекти.

Укључене финансијске институције такође имају користи од пројекта јер добијају дугорочно финансирање од Свјетске банке, те даље развијају своје производе кредитирања, реагујући на неповољан утицај кризе COVID-19 на приватни сектор.

Коначно, општа популација и запосленици финансираних корисничких пословних субјеката погођених кризом COVID-19 индиректно имају користи од повећане економске активности и очувања запошљавања створених пројектом.

Процедура и услови за кориснике

Пласман средстава крајњим корисницима (МСП) врши се путем финансијских посредника. 

Информације за кориснике (каматна стопа, рок отплате, максималан износ, циљне групе), као и листе искључења – дјелатности које се не могу финансирати у оквиру Пројекта, доступни су на сљедећој страници: Кредити за подршку и опоравак микро, малих и средњих предузећа.