Search
Close this search box.

ПОВЕЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Zajmovi za zaposljenje demobilisanih boraca

Пројекат побољшања приступа финансијама за МСП (EAF)

Enhancing Access to Finance for SMEs Project (EAF) или Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа реализује се на основу међународних споразума закључених између БиХ/Републике Српске и Међународне банке за обнову и развој (IBRD), односно Свјетске банке. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) има улогу тзв. PIU (Project Implementation Unit – Jединица за имплементацију пројекта). Пројекат је постао ефективан од 18.08.2010. године.

Основни пројекат успјешно је окончан крајем 2012. године, након чега је постигнут договор о новом пројекту: Enhancing Access to Finance for SMEs Project (EAF) – Additional Financing или Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа – Додатно финансирање. Овај пројекат суштински представља наставак основног пројекта, чиме су обезбијеђена додатна средства за финансирање малих и средњих предузећа. Крајњи рок за његову реализацију је 31.07.2016. године.

Циљеви пројекта

Развојни циљ EAF пројекта је очување и побољшање приступа финансијама за мала и средња предузећа (МСП) у БиХ у контексту глобалне финансијске кризе. Очекује се да ће потпројекти, финансирани кроз кредите за инвестиције и кредите за обртна средства, стимулисати извоз и помоћи у одржавању тренда раста у различитим секторима.

Извори финансирања пројекта

Пројекат се финансира из кредита Свјетске банке (средства IBRD). У току основног EAF пројекта, пласирана су средства у износу од 19.120.000,00 EUR (37.551.936,00 КМ, према званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине). Расположива средства EAF пројекта – додатно финансирање износе 36.040.000 EUR (70.488.113,20 КМ).

Правни оквир (основни пројекат):

  1. Споразумом о зајму потписаним 18.02.2010. године између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD), Свјетска банка ставила на располагање Босни и Херцеговини зајам у износу од 47.800.000 EUR за Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа (EAF);
  2. Супсидијарним споразумом о зајму закљученим 19.04.2010. године између Босне и Херцеговине и Републике Српске за EAF, Босна и Херцеговина прослиједила зајам Републици Српској у износу од 19.120.000,00 EUR;
  3. Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 01-1782/09 од 15.12.2009. године прихваћено задужењe Републике Српске према Свјетској банци (Међународној банци за обнову и развој), по Пројекту побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа у износу од 19.120.000,00 EUR од укупно одобреног кредита за БиХ који износи 47.800.000,00 EUR (70.000.000,00 USD);
  4. Одлуком Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара ИРБРС и Фонда за развој и запошљавање а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1536/10 од 22.07.2010. године, прихваћена кредитна средства која се преносе Одлуком Народне скупштине Републике Српске број: 01-1782/09 од 15.12.2009. године;
  5. Оперативни приручник Свјетске банке за пројекат ЕAF који је саставни дио сваког Уговора о супсидијарном финансирању који ће се закључити за одабраним финансијским посредницима.

 

Правни оквир (додатно финансирање):

  1. Споразумом о зајму потписаним 24.07.2012. године између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD), Свјетска банка ставила на располагање Босни и Херцеговини зајам у износу од 90.100.000 EUR за Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа (EAF) – додатно финансирање;
  2. Супсидијарним споразумом о зајму закљученим 11.10.2012. године између Босне и Херцеговине и Републике Српске за EAF, Босна и Херцеговина прослиједила зајам Републици Српској у износу од 36.040.000,00 EUR;
  3. Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 01-1094/12 od 17.07.2012. године прихваћено задужењe Републике Српске према Свјетској банци (Међународној банци за обнову и развој), по Пројекту побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа у износу од 36.040.000,00 EUR од укупно одобреног кредита за БиХ који износи 90.100.000,00 EUR;
  4. Оперативни приручник Свјетске банке за пројекат ЕAF који је саставни дио сваког Уговора о супсидијарном финансирању који ће се закључити за одабраним финансијским посредницима.

 

Очекиване користи

Примарни корисници пројекта су мала и средња предузећа која придоносе расту регионалне привреде, запошљавању и извозу, а која ће имати користи од бољег приступа финансијским средствима. Уопштено, резултати пројекта ће се мјерити са двије групе кључних показатеља. Један ће мјерити ефикасност кредитирања, укључујући: (1) износ средњорочних и дугорочних кредита који се дају малим и средњим предузећима у БиХ, укључујући и извознике, (2) досезање пројекта мјерено бројем кредита и (3) поштовање отплате кредита подзајмопримца у пројекту – број и обим неквалитетних подзајмова. Други ће се усмјерити на показатеље реализације код крајњих корисника – подржаваних МСП, а укључиваће: (1) повећани промет, (2) повећање извоза и (3) повећање запослености.

 

Процедура и услови за кориснике

Крајњим корисницима (МСП) средства су пласирана преко финансијских посредника, које је одабрала Свјетска банка анализирајући критеријуме прихватљивости.

Каматна стопа за крајњег корисника формирана је тако што се на излазну каматну стопу ИРБРС додавала маржа финансијског посредника.*

* Излазна каматна стопа ИРБРС базирана је на просјечној шестомјесечној вриједности LIBOR-а за EUR и варијабилног распона, које Свјетска банка обрачунава сваког 15. јануара и 15. јула. Обрачун се примјењује од датума објаве Свјетске банке и важи до наредног датума објаве. Тренутна вриједност шестомјесечног LIBOR-а износи -0,19% а варијабилног распона 0,61% и примјењују се од 01.08.2016. године.