Search
Close this search box.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Стамбени кредити (FAQ)

Како се доказује припадност групи Млади брачни парови, до 30 година обоје, и да ли је неопходно да супружници имају завршен факултет?

Припадност групи Млади брачни парови се доказује на основу вјенчаног листа. Факултет за ову групу корисника није обавезан, а неопходно је да у тренутку подошења захтјева оба супружника имају мање од 30 година.

Како се доказује припадност бенефицираној групи?

Чланови породица погинулих и несталих бораца, ратни војни инвалиди од 1. до 4. категорије, цивилне жртве рата од 1. до 4. категорије, особе са инвалидитетом из члана 21. став 3. закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида као и родитељи или старатељи дјеце и пунољетних лица са сметњама у развоју из члана 18. став а) алинеја 2) и став б) алинеја 2) закона о социјалној заштити, припадност доказују прилагањем важећег рјешења/увјерење надлежног органа Републике Српске да су носиоци наведеног права или статуса. Породице са четворо и више дјеце прилажу извод из матичне књиге вјенчаних, извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу. Самохрани родитељи са четворо и више дјеце прилажу извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева или пресуду о разводу брака, извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу. Корисници који средства користе за рјешавање стамбеног питања на територији неразвијене или изразито неразвијене општине то доказују куповином стана на територији неразвијене или изразито неразвијене општине.

Како се доказује припадност групи I?

Брачни парови са факултетом припадност овој групи доказују прилагањем извода из матичне књиге вјенчаних, овјерених копија диплома као доказа о степену стручне спреме (7. степен и виши степен од 7.) за оба супружника. Породице са троје дјеце прилажу извод из матичне књиге вјенчаних, извод из матичне књиге рођених за свако дијете и кућну листу. Самохрани родитељи са троје дјеце прилажу доказ да је подносилац захтјева самохрани родитељ (пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за брачног друга или извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева) и изводе из матичне књиге рођених за дјецу.

Који корисници стамбених кредита спадају у општу групу?

У општу групу спадају породице и самохрани родитељи са jедно или двоје дјеце.

Да ли особе старије од 35. година могу аплицирати за кредит из средстава ИРБ РС?

Да.

Да ли се под намјеном проширење може купити други стан?

Да, у колико испуњава услов за проширење, а то је у случајевима када укупна површина постојеће стамбене јединице не прелази 50 m2 за подносиоца захтјева увећано за додатних 20 m2 за сваког осталог члана домаћинства.

Шта је обезбјеђење код стамбених кредита?

Пословна банка/МКД, у зависности од своје пословне политике, одређује инструменте обезбјеђења за стамбене кредите.

Како да се добије стамбени кредит у случају кад су обоје супружника на бироу за запошљавање?

Подносилац захтјева за кредит мора бити кредитно способан, што значи да мора остваривати редован и стабилан мјесечни приход чији је износ довољан за сервисирање обавеза по кредиту.

Да ли ће ИРБРС прихватити жиранта који има плату пријављену на минимални ЛД, а остало прима на руке? Код банке се води као кредитно неспособан?

Пословна банка одређује кредитну способност подносилаца кредитног захтјева, као и жираната. ИРБРС се, као и пословна банка, води искључиво званичним подацима и документима.

Да ли се стамбени кредит може реализовати у општини у којој подносилац захтјева нема пребивалиште нити запослење?

Да. Стамбени кредит се може реализовати у било којој општини у Републици Српској или Брчко дистрикту (уколико се реализује у Брчко дистрикту неопходно је да подосилац захтјева и брачни друг, уколико је у браку, имају држављанство Републике Српске). Такође је неопходно доставити увјерење о непосједовању/посједу из катастра из општина пребивалишта и реализације кредита.

Да ли је ограничен рок старости увјерења о непосједовању/посједу које се доставља из катастра?

Да, увјерење не смије бити старије од мјесец дана у тренутку подношења захтјева за кредит финансијском посреднику.

У којим банкама и МКД се може поднијети захтјев за стамбени кредит ИРБРС?

Захтјеви за стамбене кредите могу се поднијети у пословним банкама и микрокредитним друштвима са којима ИРБРС има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи:

IRB RS Stambeni krediti

Стамбени кредити

Корисници

Млади брачни парови:

Бенефицирана група:

Група I:

Општа група

Намјена

Износ

Од 10.000 до 170.000 КМ.

Период отплате

До 25 година.

Грејс период

Нема.

Каматне стопе

Утврђују се у фиксном износу, за цијели период отплате.

за групу млади брачни парови:3,0%
за бенефицирану групу:3,6%
за групу I:4,0%
за општу групу:4,2%

Начин пласмана

Преко финансијских посредника. Листа банака и микрокредитних друштава, код којих се може поднијети захтјев за средства из ове кредитне линије:
ADDIKO BANK а.д. Бања Лука
НАША БАНКА а.д. Бијељина
UNICREDIT BANK а.д. Бања Лука
ATOS BANK а.д. Бања Лука
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА а.д. Бања Лука
МФ БАНКА а.д. Бања Лука
НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука
НОВА БАНКА а.д. Бања Лука
PROCREDIT BANK д.д. Сарајево
МКД Микрофин д.о.о. Бања Лука
МКД Здраво д.о.о. Бања Лука
МКД Аuris а.д. Бања Лука
МКД Привредник д.о.о Бијељина

Накнаде и провизије

Финансијски посредник може обрачунати кориснику накнаде и провизије по основу обраде кредита, надзора и контроле и/или пријевремене отплате кредита, при чему укупан износ накнада и провизија не може бити већи од 0,5% од одобреног износа кредита.

Инструменти обезбјеђења

Одређује их финансијски посредник.

* Укупна површина постојеће стамбене јединице не смије да прелази 50 m2 за подносиоца захтјева, увећано за 20 m2 по сваком додатном члану домаћинства.
 
** Рефинансирање раније одобрених стамбених кредита по пројекту Социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ, финансираном из средстава Развојне банке Савјета Европе (СЕВ).

Контакт телефони:

Додатне информације: