Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

[post_tags]

Аграрни фонд Бијељина регресира камату на ИРБРС кредите

Аграрни фонд Града Бијељина објавио је Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2022. годину, којим је ове године уведена нова подстицајна мјера – трошкови камата. Трошкови камата односе се на регрес камате на кредите за прољетну сјетву преко пословних банака, као и регрес камате на кредите Инвестиционо-развојне банке Републике Српске преко пословних банака.

Кад је ријеч о каматама на кредите ИРБРС, право на регресирану камату по овом Правилнику имају физичка лица која се баве пољопривредном производњом на територији Града Бијељина, којима је пословна банка или микрокредитна организација (са којoм је Административна служба Града Бијељина потписала Протокол о сарадњи) одобрила кредит из средстава ИРБРС у току текуће године и за кредите који су раније пласирани, а нису доспјели у текућој години. Kaмате кредита из средстава ИРБРС које ће Аграрни фонд регресирати односе се на пољопривредну производњу.

Бијељински Аграрни фонд ће регресирати камату на одобрене кредите из средстава ИРБРС у висини од два одсто на годишњем нивоу оним банкама или микрокредитним организацијама код којих номинална камата стопа на кредите из средстава ИРБРС (најдужи период кредита до 120 мјесеци) није већа од 4,5 % на годишњем нивоу. Максимални износ кредита за који ће Аграрни фонд регресирати камату физичким лицима за средства ИРБРС је до 100.000 КМ, а који реализују кредит до 30. новембра 2022. године.

Регрес на камату за средства ИРБРС ће се обрачунавати за период од 1. јануара 2022. године до 30. новембра 2022. године за кредите који су реализовани у току текуће године и за кредите који су раније пласирани, а нису доспјели у текућој години.

Права на регресирану камату на кредите из средстава ИРБРС остварују се тако што пословна банка или микрокредитна организација подносе захтјев Аграрном фонду града Бијељина у име корисника кредита физичког лица и изврши обрачун регресиране камате за обрачунски период у току 2022. године.

Уз захтјев се прилажу сљедећа документа: копија уговора између даваоца кредита и корисника кредита, спецификација обрачуна регресиране камате „Образац љ“, копија протокола о сарадњи и изјава о тачности података.

Подстицајна средства за регрес камате на кредите из средстава ИРБРС биће исплаћена на текуће рачуне корисника кредита.

Давалац кредита је обавезан да контролним органима Aграрног фонда, Административне службе Града Бијељина и другим контролним институцијама омогући вршење контроле намјенског трошења кредита за које је исплаћена регресирана камата. Уколико контролни орган утврди да су кредитна средства ненамјенски утрошена давалац кредита је дужан да изврши поврат исплаћених средстава.

Средства за исплату из овог члана, како се наводи у Правилнику, исплаћиваће се до висине расположивих средстава. Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града Бијељина најкасније до 30. новембра 2022. године.