Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

ИРБРС утиче на развој корпоративног управљања

Инвестиционо-развојна банка РС посветила је велику пажњу унапређењу корпоративног управљања с циљем да се повећа свијест о важности корпоративног управљања, постигну бољи резултати у раду друштава капитала из портфеља фондова и њихово активније укључивање на тржиште капитала, креирају додатни извори финансирања кроз увођење нових инструмената на тржиште капитала и повећа ликвидност друштава, каже Бране Ступар, директор ИРБРС.

Шта је тачно задатак банке када је корпоративно управљање у питању?
СТУПАР: Банка је у сталном контакту с надлежним службама у друштвима капитала, помаже им око припреме скупштинских материјала, указује на евентуалне пропусте у роковима сазивања сједница, формулисању тачака дневног реда, сачињавања приједлога скупштинских одлука. Банка такође иницира сазивање сједница Скупштина акционара у оним друштвима гдје утврди да друштва послују супротно законским прописима, гдје је евидентно нарушен интерес фондова, у друштвима која не сазивају редовне годишње сједнице Скупштина акционара. Редовна активност банке је и мониторинг усвојених одлука на сједницама и њихова имплементација. Посебна пажња усмјерена је на транспарентност у раду друштава, објављивање значајних догађаја, те заштита интереса мањинских акционара.

Какво стање је затечено у портфељима Акцијског фонда, те Фонда за реституцију, којима ИРБРС управља?
СТУПАР: Анализирајући појединачно свако друштво капитала из портфеља фондова, утврђено је да одређени број друштава не примјењује правила корпоративног управљања, у складу с позитивним законским прописима, основни акти друштава нису били сачињени у прописаној форми, структура управљачких и надзорних органа није била у складу с власничком структуром. Такође, именовани представници државног капитала и Фонда за реституцију РС дужи низ година нису присуствовали сједницама скупштина акционара, друштва им нису достављала позиве за сједнице, као ни скупштинске материјале, многи представници нису заинтересовани без накнаде обављати повјерену им дужност. У одређеном броју друштава нису ни били именовани представници капитала фондова. Међутим, додатним ангажовањем особља Сектора за корпоративно управљање банке, та ситуација се знатно поправила. Велику помоћ имамо и у Влади РС, односно ресорним министарствима када су у питању именовања представника капитала, заузимање заједничког става у циљу заштите интереса капитала фондова, осталих учесника на тржишту капитала, а посебно Фонда ПИО РС који је такође власнички заступљен у свим друштвима капитала из портфеља фондова.

Каква је ситуација данас?
СТУПАР: Резултати су евидентни, и у односу представника капитала према захтјевима и налозима банке у циљу квалитетнијег управљања капиталом фондова, и у односу надлежних служби у друштвима капитала када је у питању извјештавање акционара о свим значајним питањима пословања друштава. Наравно, још смо далеко од постављених циљева транспарентности у раду друштава, односно значајнијег учешћа мањинских акционара у раду друштава. Процес приватизације је дуг и свеобухватан те његова имплементација захтијева дужи период дјеловања.

Који су, по вашем мишљењу, главни проблеми корпоративног управљања у РС и како их ријешити?
СТУПАР: РС је земља у транзицији, са свим предностима и манама промјене власничке структуре, промјене облика организовања друштава капитала, недовољно развијене свијести у домену корпоратвиног управљања. Изучавање ове области на факултетима економије и менаџмента, редовне едукације на свим нивоима власти, потенцирање на транспарентности рада друштава капитала и објављивању информација, ствара предуслове за стварање позитивног амбијента пословања, па самим тим и прилив страних инвестиција, а посебно јаснију слику Влади РС око планирања и подршке развојним пројектима.

Какви су планови ИРБРС када је корпоративно управљање у питању?
СТУПАР: И у овој години нам предстоји активно учешће у раду преко 1.100 сједница Скупштина акционара. Посебан акценат ћемо ставити на едукацију надлежних у друштвима капитала, наших представника, мањинских акционара и свих осталих заинтересованих како би доношење пословних одлука и даљи рад друштава из портфеља фондова подигли на већи ниво.

 
 
Извор: Фокус