Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS
[post_tags]

Јавни оглас за продају путничког моторног возила у квару прикупљањем понуда у затвореним ковертама

На основу Одлуке Инвестиционо-развојнe банкe Републике Српске а.д. Бања Лука број: 02-816/23 од 14.12.2023. године, објављује се следећи
 
 
ЈАВНИ  ОГЛАС
за продају путничког моторног возила у квару
прикупљањем понуда у затвореним ковертама
 
 
Предмет продаје је путничко моторно возило у квару, власништво Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБРС), Марке: „Peugeot“ Тип: 3008 GT, регистарских ознака: Ј42-М-932, година производње: 2019, боја: металик црна, запремина мотора/снага мотора: 1997ccm/130kw, пређених 120.276 километара.
 
Почетна продајна цијена возила из претходног става износи 29.072,68 КМ.
 
1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која доставе понуду за возило које је предмет продаје и доказ о уплати депозита у износу од 10% од почетне продајне цијене. 
 
2. Уплате депозита се врше најкасније до 22.01.2024. године у корист Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска број 2. Бања Лука, на жиро рачун број: 555 007 0021778212 који се води код Нове банке а.д. Бања Лука, сврха уплате: Уплата депозита за куповину возила Peugeot 3008 GT.
 
3. Крајњи рок за пријем понуда је 24.01.2024. године до 12:00 часова. Понуде се могу доставити препоручено поштом или лично на протокол Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска брoj 2, II спрат, 78000 Бања Лука. Понуде које пристигну након крајњег рока за достављање понуда, неће се разматрати.
 
4. Понуђач треба да достави понуду у затвореној коверти, са назнаком на предњој страни коверте „Понуда за возило, не отварати“, а на задњој страни коверте са назнаком име и презиме/назив и адресу/сједиште понуђача.
 
5. Понуда треба да садржи податке:
за физичка лица: име и презиме, име једног родитеља, тачну адресу, број телефона за контакт и копију идентификационог документа (ЛК);
за правна лица: назив и адресу сједишта правног лица, ЈИБ, актуелни извод из судског регистра, име и презиме овлашћене особе за заступање у поступку и број телефона за контакт;
износ понуде изражен у КМ;
доказ о уплати депозита овјерен печатом банке;
број жиро/текућег рачуна понуђача са називом банке (за поврат средстава депозита).
Понуда мора бити потписана од стране понуђача, а уколико је понуђач правно лице иста мора бити овјерена и печатом правног лица.
У разматрање ће се узети само оне понуде чији износ буде једнак или већи од износа почетне цијене за возило и за које је извршена уплата депозита. 
 
6. Понуде се отварају 24.01.2024. године са почетком у 13:00 часова у просторијама продавца. Отварању понуда  могу присуствовати понуђачи лично или по пуномоћнику, уз приложену пуномоћ.
 
7. Понуђач који понуди највиши износ сматраће се најуспјешнијим и са тим понуђачем ће се закључити уговор о купопродаји. Ако два или више понуђача понуде исти износ цијене, уговор ће бити закључен са понуђачем чија је понуда, по датуму и времену пријема, раније запримљена у ИРБРС.
 
8. Изабрани понуђач дужан је у року од осам дана од дана отварања понуда закључити уговор о купопродаји, уплатити купопродајну цијену, те преузети возило. Све ризике и трошкове везане за куповину возила, порез, ПДВ, трошкове преноса власништва и сл., сноси купац возила. Уколико најуспјешнији понуђач не уплати купопродајни износ у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине, губи право на поврат депозита, а на закључење уговора се позива следећи са листе у што краћем року. 
Осталим понуђачима депозит ће бити враћен након закључења купопродајног уговора са најуспјешнијим понуђачем и уплатом купопродајне цијене.
 
9. Заинтересована лица могу погледати возило и добити додатне информације о стању возила и то дана 04.01.2024. године, дана 11.01.2024. године и дана 18.01.2024. године,  у времену од 12:00 до 14:00 часова на адреси:
 
        Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Видовданска број 2, 78000 Бања Лука 
Контакт особа: Душко Савановић; Тел. +387 65 880 247, 
        Никола Мачкић; Тел. +387 65 862 855.