Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Fond za razvoj istočnog dijela Srpske
[post_tags]

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у РС за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма

На основу тачке IV Одлуке Владе Републике Српске о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2021/2022. години, „Службени гласник Републике Српске,“ број 84/22, ИРБРС расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја

 

ИРБРС расписује Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).

Пројектни приједлози морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја, односно стратешким документима јединице локалне самоуправе, те се, у складу са важећим стратешким документима Републике Српске, доприносећи достизању глобалних циљева одрживог развоја, односити на једну од сљедећих области (приоритетне области финансирања):

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024 године, Област 1: „Управљање јавним финансијама“, мјера 10: „Управљање локалним развојем и унапређивање услуга у области локалне самоуправе“ (Приоритетна област 1).
  2. Повећање обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2027. година, стратешки циљ 2: „Повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору,“ приоритети 2.1 „Подршка инвестиционим улагањима у модернизацију пољопривредне производње,“ 2.3 „Подршка унапређењу повезаности између произвођача, посредника и прерађивача примарних производа,“ 2.4 „Подршка унапређењу система квалитета пољопривредних производа,“ 2.5 „Подршка развоју иновација и предузетничких способности произвођача,“ и 2.6 „Подршка инвестицијама за развој дистрибутивних функција“ (Приоритетна област 2).

Подносиоци пројектних приједлога

Пројектне приједлоге могу поднијети јединице локалне самоуправе, jaвнa прeдузeћa или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе (апликанти).

Са подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два (2) пројектна приједлога за финансирање средствима Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву.

 

Вриједност пројекта

Финансијски допринос Финансијског механизма по појединачно поднесеном пројекту не може бити виши од 100.000 КМ. Апликант је дужан обезбиједити средства суфинансирања реализације пројектних активности, искључиво у новцу, у износу од минимално 25% укупне вриједности пројекта.

 

Припрема и подношење пројектних приједлога

Подносиоци пројектних приједлога припремају своје апликације у складу са Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога, које су доступне на интернет страници ИРБРС: www.irbrs.org.

Приликом подношења пројектних приједлога, апликанти се морају користити прописаним обрасцем пројектног приједлога и припадајућим прилозима (Апликациони пакет), који се достављају у jeднoм (1) oригинaлнoм примjeрку, у A4 фoрмaту (увезано) и у електронском формату, на ЦД-у или УСБ-у. Апликациони пакет доступан је на интернет страници ИРБРС: www.irbrs.org.

Рок за достављање пројектних приједлога је 30.11.2022. године до 15 часова.

Пројектни приједлози се достављају у зaтвoрeнoj кoвeрти, прeпoручeнoм пoштoм или на протокол ИРБРС, уз обавезно навођење пуног назива и адресе апликанта, те назнаку: „Jaвни пoзив jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у Рeпублици Српскoj зa пoднoшeњe приjeдлoгa прojeкaтa зa дoдjeлу срeдстaвa из Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг лoкaлнoг рaзвoja 2021/2022 – Приоритетна област 1/2.“ – Не отварати прије крајњег рока за достављање пројектних приједлога –, нa сљeдeћу aдрeсу:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д.
Фонд за развој и запошљавање Републике Српске
Видовданска 2
78 000 Бања Лука

 

Евалуација и одабир пројектних приједлога

Евалуација и одабир пројектних приједлога вршиће се према критеријумима и процедури који су утврђени Смјерницама.

 

Додатне информације за подносиоце пројектних приједлога

Додатне информације везано за Јавни позив и појашњења Методолошких смјерница могу се добити слањем упита на e-mail: lokalni.projekti@irbrs.org, најкасније седам (7) дана прије истека рока за подношење пројектних приједлога. Сва релевантна питања и одговори биће објављени на интернет страници ИРБРС.