Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Јавни позив за продају некретнине у Хрватској

На основу члана 3. и 9. Уредбе о начину процјене, условима и начину продаје и давања у закуп некретнина и наплати потраживања којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/14), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту:ИРБРС), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ број: ИРБ-Н-1-2/17
за продају некретнине у Лукорану, острво Угљан, Р. Хрватска

1. Јавни позив је отворен до 27.2.2018. године до 16 часова.

2. Предмет продаје је одмаралиште у Хрватској у мјесту Лукоран, острво Угљан, Шеталиште Св. Ане изграђено на парцели 146/ЗГР, звана КУЋА, површине 1003 м2, уписано у з.к. ул. 574 к.о. Лукоран, што у нарави чини девастиран објекат са припадајућим земљиштем.

3. Почетна продајна цијена је 296.395,00 КМ, словима: двјестадеведесетшестхиљадаитристадеведесетпет 00/100 КМ или 151.544,36 EUR, словима: стопедесетједнахиљадапетстотиначетрдесетчетири и 36/100 ЕUR.

4. Право учешћа путем јавног позива имају домаћа и страна физичка и правна лица, која могу стицати некретнину у Републици Хрватској.

5. Понуда се подноси лично или путем пуномоћника у сједишту ИРБРС, Бања Лука, Видовданска 2, сваким радним даном у времену од 8 до16 часова, до 27.2.2018. године.

6. Понуда се подноси на обрасцу  доступном у сједишту ИРБРС као и на интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

7. Понуда се подноси у затвореној коверти са ознаком  јавног позива број: ИРБ-Н-1-2/17 и: „Понуда за  куповину некретнине-не отварај“.

8. Понуде достављене путем поште неће се узети у разматрање.

9. Понуда се може повући на писмени захтјев понуђача најкасније до истека рока за подношење понуда из јавног позива. Поврат депозита врши се у року од 5 дана од дана повлачења понуде.

10. Увид у документацију о некретнини може се вршити у сједишту ИРБРС и на интернет страници ИРБРС-www.irbrs.org.

  • Контакт  телефон за информације број: +387 51 334 759 радним даном од 8-16 часова.

11. Јавни позив је објављен  на интернет страници ИРБРС- www.irbrs.org.

12. Депозит износи 29.639,50КМ, словима: двадесетдеветхиљадашестотинатридесетдевет и 50/100КМ  и уплаћује се на рачун Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту:Фонд) број: 5550070052268319 код Нове Банке а.д. Бања Лука или 15.154,44 ЕUR, словима: петнестхиљадастопедесетчетири и 44/100 ЕUR, на рачун Фонда број: 5551101010408611 код Нове банке а.д. Бања Лука.

  • Уплата депозита мора бити регистрована на изводу на рачуну Фонда најкасније на дан затварања понуда 27.2.2018. године.
  • Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену, а на уплаћени депозит не обрачунава се камата.Трошкове преноса депозита сноси понуђач.
  • Понуђач је обавезан да попуни образац понуде у своје име  и изврши уплату депозита са свог рачуна у пословној банци.

13. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши износ цијене.

14. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, које је некретнину која је предмет продаје исказало у пасивном подбилансу има право прече куповине те некретнине по највишој понуђеној цијени.

15. Уговор о купопродаји закључује се у року од 15 дана од дана достављања обавјештења прворангираном понуђачу.

16. Када најповољнији понуђач/ купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана достављања обавјештења  или не изврши плаћање купопродајне  цијене у уговореном року од 15 дана од дана закључивања уговора, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

17. Трошкови сачињавања, потписивања и овјере уговора, укњижбе права власништва, као и пореза и других накнада, сноси купац.

18. Понуде се отварају у  сједишту ИРБРС, Видовданска бр. 2, Бања Лука, дана 28.2.2018. године у 12,00 часова.

19. Понуђач је дужан као прилог  понуде која садржи све елементе доставити и копију инструкције за поврат депозита за случај  да се не стекну услови за отварање понуде како би  исти могао бити враћен без отварања понуде.

20. Поврат депозита за остале понуђаче, осим прворангираног понуђача, врши се у року од 5 дана од дана отварања понуда.

21. Поврат депозита прворангираном понуђачу, у случају када правно лице прихвати право прече куповине, врши се у року од  5 дана од дана доношења одлуке по праву прече куповине.