Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нови аутодијелови“ Рудо

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-26/4
ради продаје акција државног капитала у

Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила
„НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) по прибављеној сагласности Владе Републике Српске изражене у Закључку број: 04/1-012-2-2148/18 од 09.08.2018. године, донијела је Одлуку број: 02-532/18 од 13.09.2018. године, о продаји 2.839.479 акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске у Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „НOВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо (у даљем тексту: Друштво), номиналне вриједности 2.839.479,00 КМ, што износи 100% основног капитала  у Друштву.

2. Подаци о Друштву:
Фирма: Акционарско друштво за производњу дијелова и прибора за моторна возила „НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо.
Скраћена ознака фирме: „НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ а.д. Рудо
Сједиште: Индустријска бб., Рудо, Република Српска; Босна и Херцеговина.
Матични број: 11067948.
Основна дјелатност: 29.32 – Производња осталих дијелова и прибора за моторна возила.
Ознака хартије од вриједности Друштва: NADR-R-A

3. Информациони меморандум Друштва и остале информације везане за учешће на тендеру садржане су у тендерској документацији и биће доступне свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 200,00КМ (словима: двијестотине конвертибилнихмарака).

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елементи  за вредновање понуда на тендеру су: продајна цијена,  инвестиције и план запошљавања.

6. Понуде се подносе непосредно  Инвестиционо-развојној банци, Видовданска бр.2., II спрат, Бања Лука, најкасније до 30.10.2018. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 30.10.2018. године, са почетком у 13,00 часова, а с циљем утврђивања идентитета понуђача.

7. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 150.000,00 КМ (словима:стотинупедесетхиљадаконвертибилнихмарака). Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Рок важења банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесет) дана од дана истека рока за подношење понуда. Детаљно упутство о начину уплате односно обезбјеђењу депозита дато је у тендерској документацији.

8. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-26/4″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

9. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

10. Овај Jавни позив биће објављен у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

11. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:

Анка Арбутина,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 776; Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: anka.arbutina@irbrs.org