Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву „Нови мермер“ Шековићи

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:
 
Ј А В Н И   П О З И В
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-29/4
ради продаје акција државног капитала у 
 
Акционарском друштву „НОВИ МЕРМЕР“ Шековићи
 
1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2 (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), по прибављеној саглaсности Владе Републике Српске изражене у Закључку број: 04/1-012-2-796/22 од 10.03.2022. године, донијела је Одлуку број: 02-222/22 од 07.04.2022. године, о продаји 1.342.477 акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2, у Акционарском друштву „НОВИ МЕРМЕР“ Шековићи (у даљем тексту: Друштво), укупне номиналне вриједности 1.342.477,00 КМ, што износи 100,00% основног капитала  у Друштву. 
 
2. Подаци о Друштву:
Фирма: Акционарско друштво „НОВИ МЕРМЕР“ Шековићи
Скраћена ознака фирме: „НОВИ МЕРМЕР“ а.д. Шековићи
Сједиште: Палих бораца 69, Шековићи, Република Српска; Босна и Херцеговина
Телефон: +387 56 653 250; Факс: +387 56 653 038
Матични број: 11042180
Основна/Претежна дјелатност: 08.11-Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца                                                    
Ознака хартије од вриједности Друштва: NMSK-R-A. 
 
3. Информациони меморандум Друштва и остале информације у вези са учешћем на тендеру садржане су у тендерској документацији и биће доступне свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 500,00 (словима: петстотина) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун (EUR):
Нова Банка АД Бања Лука,
SWIFT: NOBIBA22
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: COBADEFF  преко Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.
 
4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.
 
5. Елементи  за вредновање понуда на тендеру су: продајна цијена,  инвестиције и план запошљавања.
 
6. Понуде се подносе непосредно  Инвестиционо-развојној банци, Видовданска 2,  Бања Лука, најкасније до 26.05.2022. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 26.05.2022. године, са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.
 
7. Понуђач је обавезан Акцијском фонду Републике Српске а.д. Бања Лука гарантовати понуду износом од 100.000,00 (словима: стотинухиљада) КМ.  Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Рок важења банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесет) дана од 26.05.2022. године. Детаљно упутство о начину уплате односно обезбјеђењу депозита дато је у тендерској документацији.
 
8. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-29/4". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”. 
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.
 
9. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.
 
10. Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.
 
11. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:
 
Анка Арбутина
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, 
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 776;  Факс: + 387 51 334 770, 
е-mail: anka.arbutina@irbrs.org