Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у Акционарском друштву “Нова Борја” Теслић

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-20/2
ради продаје акција државног капитала у
Акционарском друштву за прераду дрвета
„НОВА БОРЈА“ Теслић

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2 (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), по прибављеној саглaсности Владе Републике Српске изражене у Закључку број: 04/1-012-2-1722/16 од 28.07.2016. године, донијела је Одлуку, број: 02-675/16 од 10.08.2016. године, о продаји 12.850.472 акције државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Видовданска 2, у Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић (у даљем тексту: Друштво), номиналне вриједности 12.850.472,00 КМ, што износи 92,63% основног капитала  у Друштву.

2. Подаци о Друштву:
Фирма: Акционарско друштво за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић
Скраћена ознака фирме: „НОВА БОРЈА“ а.д. Теслић
Сједиште: Светог Саве 96, Теслић, Република Српска; Босна и Херцеговина
Матични број: 11059775
Основна/Претежна дјелатност: 16.21 – Производња фурнира и осталих плоча од дрвета                     
Ознака хартије од вриједности Друштва: NBOR-R-A.

3. По основу финансијског реструктурисања дуга у акције извршенa је једна емисија и то:
• друга емисија – повећање основног капитала, конверзија потраживања у акције, номиналне вриједности 1.161.753,00 КМ.

4. Информациони меморандум Друштва и остале информације у вези са учешћем на тендеру садржане су у тендерској документацији и биће доступне свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 300,00 (словима: тристотине) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

5. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

6. Елементи  за вредновање понуда на тендеру су: продајна цијена, инвестиције и план запошљавања.

7. Понуде се подносе непосредно  Инвестиционо-развојној банци, Видовданска бр.2,  Бања Лука, најкасније до 14.09.2016. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 14.09.2016. године, са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.

8. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 200.000,00 (словима: двијестотинехиљада) КМ.  Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Рок важења банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесет) дана од 14.09.2016. године. Детаљно упутство о начину уплате односно обезбјеђењу депозита дато је у тендерској документацији.

9. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-20/2″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11. Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

12. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:
Анка Арбутина,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 776;  Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: anka.arbutina@irbrs.org