Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у ЈП Ветеринарска амбуланта “Осмаци”

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда на тендеру под ознаком: IRB-T-21/2
ради продаје акција у

Јавном предузећу Ветеринарска амбуланта „ОСМАЦИ“
акционарско друштво Осмаци

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) на основу Одлуке Управе број: 02-982/16 од 28.11.2016. године у Јавном предузећу Ветеринарска амбуланта „ОСМАЦИ“ акционарско друштво Осмаци (у даљем тексту: Друштво) нуди на продају 68.991 акција из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука,  што чини 100%  акцијског капитала наведеног друштва.

2. Подаци о Друштву:
Назив: ЈП Ветеринарска амбуланта „ОСМАЦИ“ а.д.  Осмаци;
Сједиште: Осмаци, Република Српска, Босна и Херцеговина;
Адреса: Осмаци бб, Осмаци;
Телефон/Факс: +387 56 332 031;
Шифра и назив претежне дјелатности: 75.00 – ветеринарске дјелатности;   
Матични број: 1925130;
Ознака хартије од вриједности: VSOM-R-A

3. Oсновни подаци (кратак профил) о Друштву садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 100,00 (словима: стотину) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 555 007 00217782 12 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица која добро познају епидемиолошку ситуацију у општини Осмаци и која подношењем понуде прихватају обавезујуће услове на тендеру:

  • задржавање ветеринарске дјелатности најмање 5 година након извршене приватизације;
  • задржавање постојећег ветеринарског кадра најмање 5 година након извршене приватизације.

Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.

Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица који према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елемент вредновања понудe на тендеру je продајна цијена.
Почетна продајна цијена за понуђени пакет акција утврђује се у износу 43.490,00 (словима: четрдесеттрихиљадечетристодеведесет) КМ. Понуда која буде нижа од почетнe продајне цијене биће проглашена неважећом.

6. Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци, Видовданска 2, Бања Лука, најкасније до 31.01.2017. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 31.01.2017. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

7. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 5.000,00 (словима: петхиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив са роком важења од 90 (словима: деведесет) дана који тече од истека рока за подношење понуда. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђењу  депозита дато је у тендерској документацији.

8. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације-ознака тендера IRB-T-21/2″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

9. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију заинтересованом лицу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност за случај губитка или закашњења које може настати као посљедица достављања тендерске документације поштом.

10. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Рената Мандић
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 780; Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.org