Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у предузећу “Тргопромет” а.д. Дервента

На основу чланова 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда на тендеру под ознаком: IRB-T-15/1
ради продаје акција у
Акционарском друштву „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) на основу Одлуке број: 02-171-1/15 од 08.05.2015. године у Акционарском друштву „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента (у даљем тексту: Друштво) нуди на продају 2.338.200 акција: из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука 2.208.300 акција (85,00%) и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 129.900 акција (5,00%), што чини 90,00% укупног акцијског капитала наведеног друштва.

2. Подаци о Друштву:
Назив: Акционарско друштво „ТРГОПРОМЕТ“ Дервента;
Сједиште: Дервента, Република Српска, Босна и Херцеговина;
Адреса: Жељезничка 1 ;
Телефон: +387 65 381 612;
Шифра и назив претежне дјелатности: 47.11-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима;
Матични број: 01757555;
Ознака хартије од вриједности: TPDE-R-A

3. Основни подаци (кратак профил) о Друштву садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 500,00 (словима: петстотина) КМ.

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 555 007 00217782 12 (за уплате у КМ)

или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица.
Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица који према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елемент вредновања понудe на тендеру je продајна цијена.

6. Почетна продајна цијена за понуђени пакет акција утврђује се у износу 2.922.750,00 (словима: двамилионадеветстотинадвадесетдвијехиљадеседамстотинапедесет) КМ. Понуда која буде нижа од почетнe продајне цијене биће проглашена неважећом.

7. Рангирање понуда се врши према понуђеним цијенама на тендеру почев од највишег до најнижег износа у циљу формирања тендер листе прихваћених понуда о чему се доставља извјештај Влади Републике Српске ради прибављања сагласности.

8. Понуда се подноси у затвореној коверти означеној са „ПОНУДА“, која садржи:
а) затворену коверту означену са „Елементи понуде“ – попуњава се на обрасцу „Елементи понудe“ која је саставни дио тендерске документације,
б) затворену коверту означену са „Пратећа документација“ у којој треба доставити:
б.1) Документе за идентификацију понуђача:
• копију рјешења са свим прилозима о посљедњем стању уписа у судски или други надлежни регистар,
• овлашћење за потписивање понуде, уколико понуду потписује лице које није овлашћено за потписивање понуде,
• копију личне карте, пасоша или другог одговарајућег идентификационог документа лица које потписује понуду,
• уговор о оснивању конзорцијума, уколико више лица заједнички учествују на тендеру.
б.2) Доказ о уплати депозита или банкарску гаранцију,
б.3) Документ о структури капитала на дан објављивања Јавног позива, за понуђача који је домаће правно лице,
б.4) Доказ о измиреним пореским обавезама и евентуално постојање репрограма, за понуђача који је домаће правно лице,
б.5) Изјава понуђача да он или његов оснивач немају доспјеле, а неизмирене обавезе према Друштву до дана подношења понуде.
Детаљно упутство за припрему коверте означене са „ПОНУДА“ дато је у тендерској документацији.

9. Обилазак Друштва и увид у пословне књиге Друштва заинтересовано лице може извршити у времену одређеном у тендерској документацији.

10. Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци, Видовданска 2, Бања Лука, најкасније до 24.06.2015. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 24.06.2015. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

11. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 300.000,00 (словима: тристотинехиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив са роком важења од 90 (словима: деведесет) дана који тече од истека рока за подношење понуда. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђењу депозита дато је у тендерској документацији.

12. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације-ознака тендера IRB-Т-15/1″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”. Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

13. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију заинтересованом лицу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност за случај губитка или закашњења које може настати као посљедица достављања тендерске документације поштом.

14. Овај Jавни позив ће се објавити у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

15. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Рената Мандић
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 780; Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.org