Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје акција у Ветеринарскoj станици „Сребреница“

На основу чланова 2. и 3. Правила тендерске продаје у затвореним акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/16), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-TR-2/1
ради продаје акција у

Ветеринарска станица „Сребреница“ а.д. Сребреница

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) донијела је Одлуку број: 02-291/19 од 25.04.2019. године, о продаји акција у Ветеринарска станица „Сребреница“ а.д. Сребреница из портфеља Фонда за реституцију Републике Српске АД Бања Лука:
 

НазивВетеринарска станица „Сребреница“ а.д. Сребреница
СједиштеМаршала Тита бб Сребреница
Шифра и назив претежне дјелатности85.200 – ветеринарске дјелатности
Основни капитал у КМ138.970,00
Номинална вриједност акције у КМ1,00
Предмет продајеознака ХоВVSSB-R-A
број акција4.632
% од основног капитала3,33
почетна продајна цијена акције (КМ)0,32
почетна продајна вриједност пакета акција (КМ)1.482,24

2. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица која стичу својство учесника у куповини акција подношењем понуде за куповину.

3. Понуда се подноси на обрасцу који је доступан непосредно у Инвестиционо-развојној банци и на интернет страници: www.irbrs.org, а на којој је објављен и овај Јавни позив.

4. Понуда се подноси у затвореној коверти означеној са „Понуда за куповину хартија од вриједности – не отварај“, уз коју је потребно приложити:
а) за понуђача који је физичко лице:
• овјерену копију документа за идентификацију (лична карта, пасош),
• податке о уплати депозита и број рачуна за поврат депозита.
б) за понуђача који је правно лице:
• доказ да дјелује у име правног лица (овјерена копија или оригинал рјешења о упису у судски регистар или други акт надлежног органа којим је стекао овлаштење за заступање),
• овјерену копију документа за идентификацију лица овлашћеног за заступање (лична карта, пасош),
• податке о уплати депозита и број рачуна за поврат депозита.

5. Рангирање понуда се врши према понуђеним цијенама на тендеру почев од највишег до најнижег износа у циљу формирања тендер-листе прихваћених понуда.  Најповољнијом понудом се сматра понуда са највишом понуђеном цијеном на тендеру. Уколико два или више понуђача понуде исту највишу цијену предност ће имати онај понуђач чија је понуда раније достављена.

6. Понуђач је обавезан уплатити депозит у износу од 148,25 (словима: стотинучетрдесетосам и 25/100) КМ. Депозит који је уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену. У моменту отварања понуда, уплата депозита мора бити регистрована на рачуну Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 5550070022469628 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: BA395551101000260277
SWIFT: COBADEFF преко Commerzbank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

7. Понуде се подносе у Инвестиционо-развојну банку, Видовданска 2, Бања Лука, најкасније до 10.06.2019. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда за куповину хартија од вриједности“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 10.06.2019. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу јавног саопштавања износа понуда.

8. Понуда се може повући, на писмени захтјев понуђача, најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају повлачења понуда, Инвестиционо-развојна банка враћа депозит понуђачу, у року од седам дана од дана повлачења понуде.

9. Ако купац не закључи уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана пријема обавјештења, или не изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року, а који није дужи од 15 дана од дана закључења уговора, сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита.

10. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова, за вријеме трајања тендера:


Рената Мандић
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 780; Факс: + 387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.org