Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу “Енергоинвест”

На основу члана 2, 4. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/06, 48/11) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-8/1
ради продаје државног капитала у предузећу:

Акционарско друштво за угоститељство „Енергоинвест“ Источно Ново Сарајево

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) донијела је Одлуку број: 02-359/12 од 18.06.2012, а Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Одлуку број: 2147-5/12 од 14.06.2012. године, на основу којих се објављује тендер за заједничку продају 5.996.457 акција из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, Фонда за реституцију Републике Српске и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске што чини 100% основног капитала Акционарског друштва за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево (у даљем тексту: Предузеће).

2. Подаци о Предузећу:
Акционарско друштво за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево;
Вука Караџића 17, Источно Ново Сарајево;
Република Српска, Босна и Херцеговина;
Телефон: +387 57 340 903; +387 66 539-208, Факс: +387 57 340 905;
Шифра и назив претежне дјелатности Предузећа: 55.101 хотели и мотели, с рестораном;
Матични број: 01114301;
Ознака хартије од вриједности Предузећа: ENGV-R-A

3. Основни подаци (кратак профил) о Предузећу садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 100,00 (словима: стотину) КМ.

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:
Нова Банка АД Бања Лука,
Рачун број: 555 007 00217782 12 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Нова Банка АД Бања Лука
Рачун број: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX преко Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица. Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Предузећу имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Елемент вредновања понудe на тендеру je продајна цијена.

6. Почетна продајна цијена за пакет акција утврђује се у износу 12.412.666 КМ. Понуда која буде нижа од почетнe утврђене продајне цијене биће проглашена неважећом.

7. Рангирање понуда се врши према понуђеним цијенама на тендеру почев од највишег до најнижег износа у циљу формирања тендер-листе прихваћених понуда. Резултат тендера утврђује се на начин да се понуђач који је истакао највишу цијену на тендеру проглашава побједником тендера. Уколико два или више понуђача понуде исту највишу цијену предност ће имати онај понуђач чија је понуда раније достављена.

8. Понуда се подноси у затвореној коверти означеној са „ПОНУДА“, а иста садржи:

а) затворену коверту означену са „Понуда“ – попуњава се на обрасцу „Понуда“ која је саставни дио тендерске документације. Понуда мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање понуђача које је у том својству уписано у одговарајући регистар предузећа, са овлашћењима без ограничења, или од стране лица коме је овлашћење за потписивање понуде дао надлежни орган понуђача, у складу са статутом или другим одговарајућим актом понуђача. Предметно овлашћење мора бити у писаној форми, овјерено од надлежног органа, а за страног понуђача и додатно овјерено „Апостилом“. Понуда се саставља на српском језику, а у случају да је састављена на страном језику, уз понуду се доставља и овјерени превод на српски језик.

б) затворену коверту означену са „Пратећа документација“ у којој треба доставити:

б.1) Документе за идентификацију понуђача:
• копију рјешења са свим прилозима о посљедњем стању уписа у судски или други надлежни регистар, овјерену од стране надлежног органа, а у случају да се ради о страном лицу и додатно овјерену „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла,
• овлашћење за потписивање понуде, издато од стране надлежног органа понуђача, а у случају да се ради о страном правном лицу и додатно овјерено „Апостилом“. (Напомена: овлашћење се не доставља уколико понуду потписује лице које је овлашћено за заступање понуђача и као такво уписано у судски регистар правних лица, са овлашћењима без ограничења)
• копију личне карте, пасоша или другог одговарајућег идентификационог документа лица које потписује понуду, овјерену од стране надлежног органа и додатно овјерено „Апостилом“ ако се ради о страном лицу,

б.2) Доказ о уплати депозита или банкарску гаранцију,
б.3) Документ о структури капитала на дан објављивања Јавног позива, за понуђача који је домаће правно лице, којим се доказује да је учешће државног капитала мање од 25% у укупном капиталу понуђача.
б.4) Доказ о измиреним пореским обавезама и евентуално постојање репрограма, за понуђача који је домаће правно лице, којим се доказује да је исти измирио све директне и индиректне порезе. (Напомена: одобрени репрограм пореских обавеза, одобрено одгођено плаћање пореских обавеза или други слични аранжмани НЕ СМАТРАЈУ се измирењем пореске обавезе).

Све коверте морају бити означене шифром понуђача, носити ознаку тендера наведену у јавном позиву, а коверта означена са „ПОНУДА“ и упозорење „НЕ ОТВАРАТИ“.

9. Понуђач може извршити обилазак Предузећа и увид у пословне књиге Предузећа у времену трајања Jавног позива.

10. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 31.07.2012. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 31.07.2012. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

11. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 500.000,00 (словима: петстотинахиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Депозит у новцу уплаћује се на рачуне Инвестиционо-развојне банке наведене у тачки 3. јавног позива. Банкарска гаранција се доставља у прописаној форми са роком важења од најмање 90 дана од дана истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан, на захтјев Инвестиционо-развојне банке, продужити рок важности банкарске гаранције.

Депозит уплаћен у новцу се не враћа понуђачу, односно Инвестиционо-развојна банка је овлашћена да наплати банкарску гаранцију у случајевимa када понуђач, након што је обавјештен о прихватању његове понуде:
• не закључи купопродајни уговор, у остављеном року, или
• не плати пуни износ купопродајне цијене за државни капитал у уговореном року.

12. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-8/1". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”. Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

13. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

14. Овај Jавни позив ће се објавити у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници www.irbrs.net на српском и енглеском језику.

15. За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Рената Мандић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: +387 51 334 780; Факс: +387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.net