Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Јавни позив за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у предузећу “Ветеринарско сточарски центар”

На основу члана 2, 4. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/06) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

Ј А В Н И П О З И В
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-7/1
ради продаје државног капитала у предузећу:

Акционарско друштво “Ветеринарско сточарски центар“ Бања Лука

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука нуди на продају 1074468 акција предузећа Акционарског друштва „Ветеринарско сточарски центар“ Бања Лука, (у даљем тексту: Предузеће), што чини 54,546507% основног капитала Предузећа, стратешком партнеру који ће наставити постојећу дјелатност, те преузети обавезу даљег развоја Предузећа.

2. Подаци о Предузећу:
Акционарско друштво „Ветеринарско сточарски центар“ Бања Лука;
Ул. Књаза Милоша 21, 78000 Бања Лука;
Република Српска, Босна и Херцеговина;
Телефон: +387 51 313 067, Факс: +387 51 313 283;
Шифра и назив претежне дјелатности Предузећа: 01420 услуге у узгоју животиња;
Матични број: 1041916;
Ознака хартије од вриједности Предузећа: VSCE-R-A

3. Детаљни подаци о Предузeћу и остале информације, везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа „Потврда интереса и изјава о повјерљивости“ и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 5.000,00 (словима: петхиљада) КМ.

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
568 163 25000001 90 код Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka (за уплате у КМ),

или на девизни рачун број:
BA395681700000000611 код Balkan Investment Bank AD Banja Luka,
SWIFT: BALVBA22
преко Dresdner bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DRESDEFF, рачун број: 499/08080975/00/888

4. Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
– Искуство у претежној дјелатности Предузећа од најмање 20 година
Детаљно објашњење и упутство у погледу квалификационог критеријума, дато је у тендерској документацији.
 

Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правних лица која према Предузећу имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.
 

5. Подношењем понуде понуђач прихвата и сљедеће услове тендера:
– трајно задржавање претежне дјелатности Предузећа, 
– задржавање постојећег броја радника у Предузећу 3 (словима: три) године након извршене приватизације (под постојећим бројем радника подразумјева се број радника запослених у Предузећу на дан расписивања јавног позива за продају државног капитала)
– трајно обезбјеђење производње од најмање 100.000 доза годишње дубоко смрзнутог сјемена уз задржавање традиционално заступљеног пасминског састава. Контролу овог услова тендера вршиће ресорно министарство.

6. Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена, план инвестиција, план запошљавања и квалификација понуђача.

7. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 31.08.2010. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 31.08.2010. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

8. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 150.000,00 (словима: стотинупедесетхиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно подношењу банкарске гаранције дато је у тендерској документацији.

9. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком "Захтјев за куповину тендерске документације-ознака тендера IRB-Т-7/1“. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11. Овај јавни позив ће се објавити и на Интернет страници: www.irbrs.net на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској и на енглеском језику.

12. За све додатне информације у вези са овим јавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица могу се обратити контакт лицима, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:

Вања Манојловић и/или Рената Мандић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334-766; 334-719 Факс: + 387 51 347 090,
е-mail: vanja.manojlovic@irbrs.net
renata.mandic@irbrs.net