Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Јавни позив за учешће на тендеру за продају дијела државног капитала у предузећу “Зрак” АД Теслић

На основу члана 2, 4. и 16. Правила тендерске продаје ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/06) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:


Ј А В Н И   П О З И В
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-Т-5/2 ради продаје дијела државног капитала у предузећу:

Предузеће за производњу оптичких, оптомеханичких
и оптоелектронских уређаја и система
„Зрак“ акционарско друштво Теслић

1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац (
у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), нуди на продају 2.034.521 акција државног капитала, што чини 49,00% основног капитала Предузећа за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић, (у даљем тексту: Предузеће) стратешком партнеру који ће наставити претежну дјелатност, те преузети обавезу даљег развоја Предузећа.
 
2. Подаци о Предузећу:
Предузеће за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић;
Улица:  Петра Богуновића бб, Теслић;
Република Српска, Босна и Херцеговина;
Телефон: +387 53 431-858, факс: +387 53 431-858;
Шифра и назив претежне дјелатности: „33400“ производња оптичке и фотографске опреме;
Матични број Предузећа: 1349988;
Ознака хартије од вриједности: ZRAK-R-А.
 
3. Детаљни подаци о Предузећу и остале информације у вези са учешћем на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа "Потврда интереса и изјава о повјерљивости", као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 3.000,00 (словима: трихиљаде) КМ.
 
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, код:
Balkan Investment Bank AD Banja Luka,
Рачун број:
568 163 25000001 90 (за уплате у КМ)
или на девизни рачун:
Balkan Investment Bank AD Banja Luka
Рачун број: BА395681700000000611
SWIFT: BALVBA22 преко Dresdner bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DRESDEFF, рачун број: 499/08080975/00/888
 
4. Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
  • остварен годишњи укупан приход од најмање 5.000.000,00 (словима: пет милиона) КМ у свакој од посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2007.година).
Више лица могу остварити заједничко учешће на тендеру. Ако на тендеру учествује конзорцијум, сматраће се да је квалификациони критеријум испуњен уколико најмање један од учесника, односно чланова самостално испуњава наведени квалификациони критеријум. У случају заједничког учешћа на тендеру, за уговорне обавезе заједнички учесници, односно чланови конзорцијума, одговарају солидарно.
 
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правних лица која према Предузећу имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.
 
5. Подношењем  понуде понуђач прихвата сљедеће услове тендера
  • задржавање претежне дјелатности Предузећа 3 (словима: три) године након извршене приватизације,
  • задржавање постојећег броја радника у Предузећу 3 (словима: три) године након извршене приватизације (под постојећим бројем радника подразумијева се број радника запослених у Предузећу на дан расписивања јавног позива за продају државног капитала).
6. Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена, план инвестиција, план запошљавања и квалификација понуђача.

7. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 14.07.2009. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.

Јавно отварање коверти означених са "Понуда" и "Пратећа документација" обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 14.07.2009. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

8. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 200.000,00 (
словима: двијестотинехиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђења  депозита дато је у тендерској документацији.

9. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или
е-mail-ом, са назнаком "Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-5/2". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац “Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.

Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (
словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10. По пријему потписаног обрасца
“Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.

Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11. Овај јавни позив ће се објавити и на Интернет страници: www.irbrs.net на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској и на енглеском језику.
 
12. За све додатне информације у вези са овим јавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:

Рената Мандић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334-719, 334-751; Факс: + 387 51 347-090,
E-mail: renata.mandic@irbrs.net