Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Јавни позив за учешће на тендеру за продају државног капитала у предузећу АД Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево

На основу члана 2, 4. и 16. Правила тендерске продаје ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/06) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:
 

Ј А В Н И   П О З И В
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-6 /1
ради продаје државног капитала у предузећу

 
Акционарско друштво – Фабрика специјалних трансмисија
Источно Сарајево

 

1.  Инвестиционо-развојнa банкa Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), нуди на продају 1.786.665 акција државног капитала што чини 49,00% основног капитала предузећа Акционарско друштво – Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево (у даљем тексту: Предузеће), стратешком партнеру који ће наставити пословну активност, те преузети обавезу даљег развоја Предузећа.

2.  Подаци о Предузећу:
     Aкционарско друштво – Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево;
     Трг Илиџанске бригаде бб, Источна Илиџа;
     Република Српска, Босна и Херцеговина;
     Телефон: + 387 57 318-377;
     Шифра и назив претежне дјелатности: 34.300-Производња дијелова за моторна возила;
     Матични број: 1172620;
     Ознака ХОВ: FAST-R-A.

3.  Детаљни подаци о Предузећу и остале информације, везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа "Потврда интереса и изјава о повјерљивости" и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) у износу од 3.000,00 (словима: трихиљаде) КМ.
Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број:
568 163 25000001 90 код Balkan Investment Bank  a.d. Banja Luka (за уплате у КМ),
или на девизни рачун број:
BA395681700000000611 код Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka
SWIFT: BALVBA22 преко Dresdner bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DRESDEFF, рачун број: 499/08080975/00/888

4.  Право учешћа на тендеру имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
      – oстварен годишњи укупан приход од најмање 2.000.000,00 (словима: два милиона) КМ у свакој од посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2007. година).
Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правних лица која према Предузећу имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

5. Подношењем понуде понуђач прихвата и слиједећи услов тендера:
– поштивање Појединачног колективног уговора о раду потписаног између Синдиката и Послодавца АД ФАБРИКА СПЕЦИЈАЛНИХ ТРАНСМИСИЈА Источно Сарајево дана 19.09.2008. године, у периоду од 3 (словима: три) године након извршене приватизације.

6.  Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена,  план запошљавања и квалификација понуђача.

7.  Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 20.05.2009. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.
Јавно отварање коверти означених са "Понуда" и "Пратећа документација" обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 20.05.2009. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

8.  Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 150.000,00 (словима: стотинупедесетхиљада) КМ. Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно обезбјеђења  депозита дато је у тендерској документацији.

9.  Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком "Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-6/1". По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац “Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.
Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најмање 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

10.  По пријему потписаног обрасца “Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.
Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

11.  Овај јавни позив се објављује на Интернет страницама: www.irbrs.net на српском и енглеском језику.

12.  За све додатне информације у вези са овим јавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:
Данијела Кострешевић,
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,
Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,
Телефон: + 387 51 334 728, 334 751; Факс: + 387 51 347 090,
E-mail: danijela.kostresevic@irbrs.net