Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Кредити одобрени, ефекти познати

Закључно са 31.12.2010. године, ИРБРС је пласирала путем својих кредитних линија 588,17 милиона КМ кроз 4.230 одобрених кредита и још 105,3 милиона КМ у ХоВ емитената из РС. Инвестициони портфолио ИРБРС има револвинг карактер, што значи да се кроз поврат пласираних средстава креира значајни револвинг фонд који ће постати дугорочни извор средства за финансирање привредног раста и развоја. Поврат пласираних кредитних средстава је 100%.
 
Према намјени одобрених средстава 62% је инвестирано у основна средства, 25% у обртна средства а 13% у рефинансирање постојећих задужења. Овај податак показује да су предузећа највише инвестирала у модернизацију и ширење капацитета.
 
Кредитна средства ИРБРС су намјенског карактера и њихова употреба се контролише. Одступање коришћења средстава од уговорене намјене није дозвољено. До сада је ИРБРС утвдила ненамјенско коришћење код 20 корисника, те им је у складу с Правилима наплаћен преостали износ кредита, увећан за уговорну казну.
 
Закључно са 31.12.2010. године, путем ових кредитних линија, ИРБРС је омогућила очување постојећих 28.392, као и отварање 4.391 нових радних мјеста, према уговореној динамици имплементације пројеката. ИРБРС не условљава број новозапослених радника, већ корисници средстава, у складу са својим потребама и тржишним принципима, аутономно одлучују о обиму и динамици додатног запошљавања. Било какво квантитативно условљавање новог запошљавања од стране ИРБРС било би у супротности са основним економским принципима те би негативно утицало на продуктивност корисника средстава. Алтернативно, свака селекција пројеката само на основу планираног броја новозапослених радника, због ограничене апсорпционе моћи тржишта РС која је још више наглашена у периоду кризе, резултовало би смањењем укупних пласмана ИРБРС, а што би се негативно одразило и на ниво укупне економске активности у РС.
 
Макроекономски ефекти пласираних средстава ИРБРС могу се, између осталог, квантификовати и путем анализе финансираних дјелатности.
 
 
Табела 1: Преглед одобрених средстава ИРБРС из КЛ за почетне пословне активности, пољопривреду, микробизнис у пољопривреди и предузетнике и предузећа1, по областима дјелатности са стањем на дан 31.12.2010. године
 
Област Одобрени кредити Учешће у БДП-у2 РС за 2009.3 (%)
КМ %
А Пољопривреда, лов и шумарство 54.471.142,50 13,7 11,2
Б Рибарство 200.000,00 0,1 0,1
Ц Вађење руде и камена 6.780.000,00 1,7 1,7
Д Прерађивачка индустрија 225.668.924,60 56,7 9,5
Е Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом 24.294.400,00 6,1 4,9
Ф Грађевинарство 33.094.661,50 8,3 5,9
Г Трговина на мало и велико, оправка моторних возила и предмета за личну употребу 4.881.780,00 1,2 12,2
Х Хотели и ресторани 20.138.000,00 5,1 1,4
И Саобраћај, складиштење и везе 6.219.854,50 1,6 6,6
Ј Финансијско посредовање 2.000.000,00 0,5 2,9
К Активности у вези с некретнинама, изнајмљивање и пословне активности 11.317.866,00 2,8 8,9
М Образовање 64.300,00 0,0
Н Здравствени и социјални рад 6.941.121,90 1,7 4,3
О Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 1.955.238,30 0,5 1,7
  УКУПНО 398.027.289,30 100,0
 
Извор: ИРБРС и РЗС РС
 
 
Из претходне табеле евидентно је да је највише средстава, из посматраних КЛ, пласирано у област прерађивачке индустрије и то 225,7 милиона КМ или 56,7% од укупно одобрених средстава, а слиједе је пољопривреда, лов и шумарство са 54,5 милиона КМ (13,7%) и грађевинарство са 33,1 милиона КМ (8,3%). Финансирајући предузећа из ових области, ИРБРС позитивно утиче на структуру домаће економије јер се јачају области које ће бити носиоци развоја у наредном периоду. Учешће прерађивачке индустрије у одобреним средствима је за 47,2 процентна поена веће од њеног учешћа у БДП-у, док пољопривреда и грађевинарство партиципирају за 2,5 односно 2,4 процентна поена више у одобреним средствима у односу на њихово учешће у БДП-у. Финансијска подршка овим приоритетним секторима, допринијела је даљем повећању њиховог учешћа у структури БДП-а РС.
 
Повећање обима производње индустрије видљиво је и из званичних статистичких података. Раст индустрије у 2008. години износио је 16,8%, у 2009. години 19,0% и у 2010. години 4,1%, у односу на исти период претходне године.
 
Својим концептом контрацикличног дјеловања, ИРБРС је осигурала снажан допринос у одржавању и повећавању нивоа инвестиционе потрошње која, генерално представља значајни стабилизациони фактор економије у кризним периодима.
 
 
 
____________________________
1 У случају осталих кредитних линија ИРБРС није могуће, због индиректне укључености више сектора, егзактно утврдити њихов крајњи ефекат на конкретне секторе привреде. Нпр. одобрени стамбени кредити поред грађевинарства утичу и на низ других области са којима је грађевинарство повезано (вађење руда и камена, производња метала и сл.).
 
2 Коришћени су подаци само за области у које је ИРБРС пласирала средства.
 
3 Последњи расположиви подаци објављени од стране РЗС РС.