Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји на берзи пакета акција предузећа “БРОМЕТ” АД Босански Брод

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07 и 41/08),  члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2866/08 од 04.12.2008.године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 102. сједници одржаној дана 25.12.2008. године  донијела је
 

 О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција предузећа
„БРОМЕТ“ АД Босански Брод  

 I 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција нуди на продају 1.245.372 акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске што износи 64,999081% укупног акцијског капитала у предузећу „Бромет“ АД Босански Брод (у даљем тексту: Предузеће).
 

II 

Основни подаци о предузећу и предмету продаје: 

Назив акционарског друштва „БРОМЕТ“ АД Босански Брод
Ознака ХОВ BRMT-R-A
Сједиште акционарског друштва Михајла Пупина бб 74450 Босански Брод Република Српска, БиХ
Шифра и назив претежне дјелатности 28110 Производња металних конструкција
Укупан број акција 1.915.984
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција 1.245.372
% од укупног брoja 64,999081
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,61
за пакет акција 759.676,92
Стандард повећања цијене једне акције 0,01

 

III 

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 15.01.2009. године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи.

 

IV 

Подаци о пословним резултатима Предузећа могу се наћи на интернет страницама Инвестиционо-развојнe банке www.irbrs.net или Бањалучке берзе www.blberza.com.

 

V 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку предметне продаје.

 

VI 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.
 
 

VII 

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

 

VIII 

Рок плаћања је 8 (словима: осам) дана од дана закључења посла.

 

IX 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
E-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
            vanja.manojlovic@irbrs.net