Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји пакета акција А.Д. ГИК “Хидроградња”

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07 и 41/08),  члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-1492/08 од 12.06.2008. године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 76. сједници одржаној дана 01.07.2008. године  донијела је

 О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција предузећа
АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале 
 

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција уз утврђене услове нуди на продају 20.710.452 акције државног капитала што износи 61,620739% основног капитала у предузећу А.Д. ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале (у даљем тексту: Предузеће).

 

 
II

Основни подаци о предузећу и предмету продаје:
 

Назив акционарског друштва АД ГИК „ХИДРОГРАДЊА“ Источно Сарајево – Пале
Ознака ХОВ HIDR-R-A
Сједиште акционарског друштва Магистрални пут бр. 11
71420 Источно Сарајево – Пале
Република Српска, БиХ
Шифра и назив претежне дјелатности 45240
Изградња хидрограђевинских објеката
Укупан број акција 33.609.548
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција 20.710.452
% од укупног бр. 61,620739
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,10
за пакет акција 2.071.045
Стандард повећања цијене једне акције 0,01

 

  

III

Право учешћа на аукцији имају сва заинтересована лица чија је претежна дјелатност из подручја грађевинарства и која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
–    остварен годишњи приход од редовне дјелатности у износу од најмање 20.000.000,00 (словима: двадесет милиона) КМ у 2007. години

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку предметне продаје.

 

IV

Учешћем на аукцији учесник прихвата сљедеће фиксне услове аукције:
–    задржавање претежне дјелатности Предузећа најмање 3 (словима: три) године након извршене приватизације и
–    задржавање најмање 350 (словима: тристотинепедесет) запослених у Предузећу у периоду од 3 (словима: три) године након извршене приватизације и
–    поштивање Појединачног колективног уговора потписаног између Синдиката и Послодавца АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале дана 22.02.2007. године

 

V

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 31.07.2008.године, на начин предвиђен чланом 13. Правила продаје на берзи.
 

VI

Сва лица заинтересована за учешће на аукцији су обавезна, најкасније до 21.07.2008. године, до 12,00 часова, доставити Инвестиционо-развојној банци сљедећу документацију којом се доказује испуњеност квалификационих критеријума, и то:
–    копију рјешења, са свим прилозима, уписа у надлежни регистар правних лица (судски регистар за лица са сједиштем у БиХ, а одговарајући регистар за страна лица). Копија мора садржавати овјеру регистра о последњем стању уписа, а у случају да се ради о страном лицу мора бити и додатно овјерена „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла
–    доказ о измиреним пореским обавезама, за учесника који је домаће лице, којим се доказује да је исти измирио све директне и индиректне порезе
–    извјештај овлашћеног ревизора или финансијски извјештај, овјерен од стране правног лица, за 2007. годину. Извјештај ревизора мора бити потписан од стране овлашћеног лица ревизорске куће
–    документ којим се доказује претежна дјелатност у подручју грађевинарства       (обавјештење из статистичког регистра за домаћа правна лица, а за страна лица други одговарајући документ)
 
Сви документи сачињени на страном језику морају бити преведена на један од службених језика у употреби у Републици Српској и овјерени од стране судског тумача, а датуми издавања докумената из става 1. алинеја 2 и 3 не могу бити старији од 30 (словима: тридесет) дана у односу на дан одржавања аукције.

Инвестиционо-развојна банка задржава право да по потреби од заинтересованог лица затражи да у одређеном року достави додатну документацију и писане информације у циљу провјере испуњености квалификационих критеријума.  

Тражена документација се доставља у затвореној коверти са ознаком „за учешће на аукцији за предмет А.Д. ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево – Пале“ непосредно у Инвестиционо-развојну банку на адресу наведену у посљедњем члану ове одлуке. 

 

 VII

Инвестиционо-развојна банка провјерава испуњеност квалификационих критеријума за лица која имају намјеру да учествују на аукцији, те издаје потврду заинтересованом лицу да је квалификовано за учешће на аукцији. Лице квалификовано за учешће на аукцији може, након што потпише изјаву о повјерљивости, у Инвестиционо-развојној банци добити податке о предузећу.

VIII

Само квалификованом лицу за учешће на аукцији берзански посредник, којем се он обрати, обавезан је доставити на потпис Нацрт уговора о продаји, прибављен од Инвестиционо-развојне банке. Потписивањем Нацрта уговора о продаји квалификована лица се обавезују на прихватање услова и елемената из Нацрта уговора. Битни елементи Нацрта уговора о продаји су, поред понуђене цијене и обавезе испуњења фиксних услова аукције, банкарска гаранција за обезбјеђење извршењa и наплате казни за неизвршење тих обавеза.

 

IX
 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

X 

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

XI 

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења уговора о продаји.

 

XII

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
            vanja.manojlovic@irbrs.net