Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји пакета акција предузећа ХПК а.д. Драксенић-Козарска Дубица

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07, 41/08 и 58/09), члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1518/11 од 06.07.2011. године, члана 10. став 1. тачка а) Закона о Фонду за реституцију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 56/06), члана 1, 2. и 15. Правила куповине и продаје хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске" број: 22/08 и 52/11) и члана 26. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 195. сједници одржаној дана 28.07.2011. године д о н и ј е л а  ј е
 
О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција предузећа
„ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић-Козарска Дубица
  
I
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција уз утврђене услове нуди на продају 19.355.903 акција у власништву Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске што износи 70,45% укупног акцијског капитала у предузећу „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић-Козарска Дубица.
 
II
Основни подаци о предузећу и предмету продаје:
 
Назив акционарског друштва „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић-Козарска Дубица
Ознака ХОВ HPKD-R-A
Сједиште акционарског друштва Драксенић бб, 79243 Драксенић
Шифра и назив претежне дјелатности 15.620
Производња шкроба и производа од шкроба
Укупан број акција 27.469.922
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 18.806.505
% од укупног брoja 68,46
број акција из ФРРС 549.398
% од укупног брoja 1,99
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,67
за пакет акција 12.968.455,01
Стандард повећања цијене једне акције 0,01
 
 
III
Право учешћа на аукцији имају сва заинтересована лица која задовоље сљедећи квалификациони критеријум:
  • остварен годишњи укупан приход од најмање 40.000.000,00 (словима: четрдесет милиона) КМ у свакој од посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2010. година).
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку предметне продаје.
 
IV
Учешћем на аукцији учесник прихвата сљедећe фикснe условe аукције:
  • задржавање претежне дјелатности Предузећа најмање 3 (словима: три) године након извршене приватизације,
  • задржавање постојећег броја радника у Предузећу 3 (словима: три) године након извршене приватизације (под постојећим бројем радника подразумјева се број радника запослених у Предузећу на дан објављивања обавјештења о организовању посебне аукције за продају државног капитала),
  • наставак снабдијевања питком водом општине Козарска Дубица и дијела општине Градишка под уговореним условима до изналажења других начина снабдијевања питком водом поменутих корисника.
 
V
Аукција за пакет акција одржаће се на Бањалучкој берзи, у складу са Правилима Бањалучке берзе, сваког дана од 17.08.2011.године до реализације продајног налога, а најкасније до 19.08.2011. године.
 
VI
Сва лица заинтересована за учешће на аукцији су обавезна, најкасније до 15.08.2011. године, до 12,00 часова, доставити Инвестиционо-развојној банци сљедећу документацију којом се доказује испуњеност квалификациони критеријум, и то:
  • копију рјешења, са свим прилозима, уписа у надлежни регистар правних лица (судски регистар за лица са сједиштем у БиХ, а одговарајући регистар за страна лица). Копија мора садржавати овјеру регистра о последњем стању уписа, а у случају да се ради о страном лицу мора бити и додатно овјерена „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла;
  • доказ о измиреним пореским обавезама, за учесника који је домаће правно лице, којим се доказује да је исти измирио све директне и индиректне порезе;
  • извјештај овлашћеног ревизора или финансијски извјештај, овјерен од стране правног лица, за 2010. годину. Извјештај ревизора мора бити потписан од стране овлашћеног лица ревизорске куће.
Сви документи сачињени на страном језику морају бити преведени на један од службених језика у употреби у Републици Српској и овјерени од стране судског тумача, а датум издавања докумената из става 1. алинеја 2 не може бити старији од 30 (словима: тридесет) дана у односу на дан одржавања аукције.
 
Инвестиционо-развојна банка задржава право да по потреби од заинтересованог лица затражи да у одређеном року достави додатну документацију и писане информације у циљу провјере испуњености квалификационих критеријума.
 
Тражена документација се доставља у затвореној коверти са ознаком „за учешће на аукцији за предмет „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић-Козарска Дубица“ непосредно у Инвестиционо-развојну банку на адресу наведену у посљедњем члану ове одлуке.
 
VII
Инвестиционо-развојна банка провјерава испуњеност квалификационих критеријума за лица која имају намјеру да учествују на аукцији, те издаје потврду заинтересованом лицу да је квалификовано за учешће на аукцији. Лице квалификовано за учешће на аукцији може, након што потпише изјаву о повјерљивости, у Инвестиционо-развојној банци добити податке о предузећу.
 
VIII
Само квалификованом лицу за учешће на аукцији берзански посредник, којем се он обрати, обавезан је доставити на потпис Нацрт уговора о продаји, прибављен од Инвестиционо-развојне банке. Потписивањем Нацрта уговора о продаји квалификована лица се обавезују на прихватање услова и елемената из Нацрта уговора. Битни елементи Нацрта уговора о продаји су, поред понуђене цијене и обавезе испуњења фиксног услова аукције, банкарска гаранција за обезбјеђење извршења и наплате казни за неизвршење тих обавеза.
 
IX
Средство плаћања у поступку прoдаје је новац.
 
X
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.
 
XI
Рок плаћања је 8 (словима: осам) дана од дана закључења уговора о продаји.
 
XII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766, 349-691
E-mail: vanja.manojlovic@irbrs.net
E-mail: dijana.sredic@irbrs.net