Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји пакета акција предузећа „Очна оптика“ а.д. Бања Лука

На основу члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 56/06), члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11), члана 11. став 1. тачка а) Закона о Акцијском фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 56/06 и 01/07), члана 26. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, члана 7. и 11. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 201. сједници одржаној дана 14.10.2011. године донијела је
 
О Д Л У К У
о продаји акција на берзи
 
 
I
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), организовањем посебне аукције за пакет акција, нуди на продају акције предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске:
 
Назив акционарског друштва „ Очна оптика “ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ OPTI-R-A
Сједиште акционарског друштва Улица Веселина Маслеше 2 Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 52.482
Трговина на мало сатовима, накитом, фотографском, оптичком и сличном опремом
Укупан број акција 210.000
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 160.503
% од укупног брoja 76,43
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 4,80
за пакет акција 770.414,40
Стандард повећања цијене једне акције 0,04
НАПОМЕНА: Неријешени имовинско-правни односи за пословни простор у улици Веселина Маслеше 2 Бања Лука
 
 
II
Аукција за пакет акција одржаће се на Бањалучкој берзи, у складу са Правилима Бањалучке берзе, сваког дана од 07.11.2011. године до реализације продајног налога, а најкасније до 09.11.2011. године:
 
III
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца .
 
V
Средство плаћања у поступку приватизације је новац.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VIII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766