Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји пакета акција предузећа Пословна зона а.д. Бања Лука

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11), члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-85/12 од 19.01.2012.године и члана 26. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 214. сједници одржаној дана 28.02.2012. године донијела је
 
О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција Предузећа за консалтинг, посредовање и услуге „Пословна зона“ а.д. Бања Лука
 
 
I
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција нуди на продају 61.055.607 акција у власништву Акцијског фонда Републике Српске што износи 65,00001% укупног акцијског капитала у Предузећу за конслтинг, посредовање и услуге „Пословна зона“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Предузеће).
 
II
Основни подаци о Предузећу и предмету продаје:
 
Назив акционарског друштва „Пословна зона“ а.д. Бања Лука
Ознака ХОВ PZBL-R-A
Сједиште акционарског друштва Улица Вељка Млађеновића бб, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 60.20
Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама узетим у закуп
Укупан број акција 93.931.688
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 61.055.607
% од укупног брoja 65,00001
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,63
за пакет акција 38.465.032,41
Стандард повећања цијене једне акције 0,01
 
 
III
Аукција за пакет акција одржаће се на Бањалучкој берзи, у складу са Правилима Бањалучке берзе, сваког дана од 19.03.2012. године до реализације продајног налога, а најкасније до 21.03.2012. године.
 
IV
Подаци о пословању Предузећа могу се наћи на интернет страницама Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net или Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
V
Право учешћа на аукцији имају сва заинтересована домаћа и страна физичка и правна лица осим државних органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе.
 
VI
Средство плаћања у поступку приватизације је новац.
 
VII
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.
 
VIII
Рок плаћања је 8 (словима: осам) дана од дана закључења посла..
 
IX
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 51 349-691; 334-766
E-mail: dijana.sredic@irbrs.net, vanja.manojlovic@irbrs.net