Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Прикупљање понуда за избор додатног броја финансијских посредника за пласман кредита ИРБРС

На основу одлука Управе Инвестиционо развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука број: 02-845-1/17 од 28.12.2017. године и број: 02-845-3/17 од 28.12.2017. године и члана 5. Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима број: 04/1-012-2-2415/17 од 28.09.2017. године, Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, објављује

ОГЛАС
за прикупљање понуда за избор додатног броја финансијских посредника
за посредовање у пласману средстава по кредитним линијама

Инвестиционо-развојнa банкa Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: „ИРБРС“) намјерава да, поред финансијских посредника са којима већ има уговоре о пословно-техничкој сарадњи, повећа број финансијских посредника који би вршили услуге финансијског посредовања у пласману средстава по кредитним линијама ИРБРС из средстава фондова којима управља ИРБРС и осталих извора средстава.

Финансијски посредници за пласман средстава по кредитним линијама, могу бити комерцијалне банке и микрокредитна друштва, који имају важећу дозволу за рад и послују на територији Републике Српске.

Услови под којима ће финансијски посредници вршити пласмане утврђени су у Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима (www.irbrs.org).

Да би испуниле услове квалификације, комерцијалне банке/микрокредитна друштва треба да доставе ниже наведене доказе:

1.  Актуелни извод из судског или другог регистра у Босни и Херцеговини, који показује да је комерцијална банка/микрокредитно друштво регистрована за пласман средстава по кредитним линијама;

2.  Лиценцу-дозволу за рад, издата од стране Агенције за банкарство РС/ФБиХ;

3.  Доказ да комерцијална банка/микрокредитно друштво послује (има сједиште, филијалу, пословницу) на територији Републике Српске;

4.  Доказ да комерцијална банка/микрокредитно друштво није под стечајем или предмет стечајног поступка или предмет ликвидационог поступка;

5.  Доказ да комерцијална банка/микрокредитно друштво није правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђена за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини;

6.  Доказ да је комерцијална банка/микрокредитно друштво измирила обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

7.  Доказ да је комерцијална банка/микрокредитно друштво измирила обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

(ДОКУМЕНТИ ИЗ ТАЧКЕ 1. ДО 7. ТРЕБА ДА СУ ИЗДАТИ ОД НАДЛЕЖНОГ СУДСКОГ ИЛИ ОРГАНА УПРАВЕ, ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЈЕРЕНА ФОТОКОПИЈА, НЕ СТАРИЈИ ОД ТРИ МЈЕСЕЦА).

8.  Овјерену фотокопију финансијских извјештаја за 2016. годину, у којим није исказан губитак, те у случају исказаног губитка и доказ да је исти покривен (као доказ доставити Изјаву коју потписује законски заступник да је донесена Одлука о покрићу губитка у којој треба да буде нведен орган који је донио Одлуку и датум доношења Одлуке);

9.  Овјерену фотокопију Извјештајa независног ревизора на дан 31.12.2016. године, који не показује негативно мишљење;

10.  Овјерену фотокопију Цертификата о чланству, издатог од стране Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине (за комерцијалне банке);

11.  Изјаву комерцијалне банке/микрокредитног друштва, потписану од стране овлаштеног лица, да комерцијална банка/микрокредитно друштво испуњава сљедеће минималне стандарде:
–    управљање кредитним ризиком,
–    управљање ризиком ликвидности и
–    одржавање капитала.                                                          

Уговори ће бити закључени са свим финансијским посредницима који испуне наведене услове квалификације.

Избор финансијских посредника вршиће се на основу понуда достављених након објављивања огласа у дневним новинама. Понуде ће се прикупљати у периоду до краја 2018. године, с тим што ће се закључивање уговора извршити одмах након пријема сваке појединачне понуде и утврђивања квалификованости посредника.

Понуде се достављају на сљедећу адресу:
Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Видовданска 2
78000 Бања Лука
са назнаком: Понуда за посредовање у пласману по кредитним линијама
Контакт особа: Вељко Мудреновић, тел: 051/334-734