Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza
[post_tags]

Продаја на берзи пакета акција друштва Рудници жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка a) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске” број: 51/06, 01/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13), члана 4. ставови 3. и 4. и члана 7. Правила продаје на берзи („Службени гласник Републике Српске“ број: 53/12) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2723/18 од 11.10.2018. године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 97. сједници одржаној дана 02.11.2018. године  донијела је

О Д Л У К У
о продаји на берзи пакета акција друштва Рудници жељезне руде „ЉУБИЈА“ а.д. Приједор

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), као овлашћени продавац, организовањем посебне аукције за пакет акција, нуди на продају 33.005.235 акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, укупне номиналне вриједности 33.005.235,00 КМ, што чини 64,999816% основног капитала у друштву Рудници жељезне руде „ЉУБИЈА“ а.д. Приједор.

II

Основни подаци о друштву и предмету продаје:
 

Назив акционарског друштваРудници жељезне руде „ЉУБИЈА“ а.д. Приједор
Ознака ХоВLJUB-R-A
Сједиште ДруштваЈована Рашковића број 1, Приједор
Шифра и назив претежне/основне дјелатности07.10 – вађење руде гвожђа
Укупан број акција50.777.428
Номинална вриједност акције (у КМ)1
Предмет продајеброј акција33.005.235
% од укупног бр.64,999816
Почетна продајна цијена (у КМ)за једну акцију2,0912
за пакет акција69.020.547,43
Стандард повећања цијене једне акције0,0016

 

III

Право учешћа на аукцији имају сва заинтересована лица која задовоље слиједеће квалификационе критеријуме:

  • oбављање рударске дјелатности, при чему се под истим подразумијева експлоатација металичних минералних сировина и
  • остварен годишњи укупан приход од најмање 100.000.000,00 КМ (словима: стомилионаконвертибилнихмарака) у свакој од посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2017. година).

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку предметне продаје.

IV

Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи дана 17.12.2018.године, на начин предвиђен чланом 14. Правила продаје на берзи.

V

Сва лица заинтересована за учешће на аукцији су обавезна, најкасније до 03.12.2018. године, до 12,00 часова, доставити Инвестиционо-развојној банци сљедећу документацију којом се доказује испуњеност квалификационих критеријума и то:

  • оригинал или копију извода из надлежног регистра за привредна друштва државе у којој је регистровано заинтересовано лице, овјерену од стране надлежног органа државне управе, суда или нотара, а у случају да се ради о страном правном лицу и додатно овјерени „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла,
  • копије извјештаја овлашћеног ревизора за посљедње двије пословне године (под посљедњом пословном годином сматра се 2017. година), потписаних од стране овлашћеног лица ревизорске куће, овјерене од стране нотара или суда, а у случају да се ради о страном правном лицу и додатно овјерено „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла,
  • копију годишњег извјештаја о пословању за 2017. годину, овјерену од стране нотара или суда, а у случају да се ради о страном правном лицу и додатно овјерено „Апостилом“ од стране одговарајућег органа земље поријекла и евентуално осталу документацију којом се доказује испуњеност квалификационог критеријума из тачке III  алинеја 1.
  • доказ о измиреним пореским обавезама, за учесника који је домаће лице, којим се доказује да је исти измирио све директне и индиректне порезе.

Сви документи сачињени на страном језику морају бити преведени на српски језик и овјерени од стране судског тумача, а датуми издавања докумената из алинеја 1. и 4. не могу бити старији од 30 (словима: тридесет) дана у односу на дан објављивања одлуке о продаји.

Инвестиционо-развојна банка задржава право да по потреби од заинтересованог лица затражи да у одређеном року достави додатну документацију и писане информације у циљу провјере испуњености квалификационих критеријума. 

Тражена документација се доставља у затвореној коверти са ознаком „за учешће на аукцији за предмет Рудници жељезне руде „ЉУБИЈА“ а.д. Приједор“ у Инвестиционо-развојну банку на адресу наведену у посљедњем члану ове одлуке.

VI

Инвестиционо-развојна банка провјерава испуњеност квалификационих критеријума за лица која имају намјеру да учествују на аукцији, те издаје потврду заинтересованом лицу да је квалификовано за учешће на аукцији. Лице квалификовано за учешће на аукцији може, након што потпише изјаву о повјерљивости, у Инвестиционо-развојној банци добити податке о друштву.

VII

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

VIII

Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника наплаћује се од купца.

IX

Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла.

X

Додатне информације могу се добити у:

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Видовданска 2, 78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 51 334 780, 334 730
Факс: + 387 51 334 770
e-mail: renata.mandic@irbrs.org