Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Резултати првог циклуса Финансијског механизма

ИРБРС представила Извјештај о процјени социо-економских утицаја 1. годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2014-2015.

Представљање Извјештаја одржано је на нивоу партнерских институција: Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Швајцарска амбасада, Министарство финансија Републике Српске, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС). Представљању Извјештаја присуствовали су Sezin Sinanoglu, резидентни координатор УН у БиХ, Jose Guntern, директор за сарадњу амбасаде Швајцарске, министар за управу и локалну самоуправу Лејла Решић, представници министарства финансија, ИРБРС и општина.

Извјештај пружа цјеловит увид у остварене резултате и постигнуте ефекте јавног финансијског механизма у односу на иницијално постављене циљеве и промовисане социо-економске и развојне приоритете локалних заједница у Републици Српској. На бази стеченог искуства у провођењу 1. циклуса Финансијског механизма, Извјештај упућује на правце даљег побољшања његове ефикасности и ефективности, уједно преносећи „научене лекције“ за које су очекивања како ће бити корисне у упостављању сличних механизама финансирања – грант шема, концептуално и циљно усклађених са специфичностима потреба и приоритета свеукупног друштвено-економског раста и развоја Републике Српске.

Укупна вриједност реализованих пројеката u 1. Годишњем циклусу износи 851.719,86 КМ, од чега се 536.723,04 КМ (64%) односи на средства Финансијског механизма, док су преосталих 314.996,83 КМ (37%) обезбиједили корисници из сопствених извора. У структури финансијског доприноса Механизма, средства осигурана кроз СДЦ/УНДП Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) учествују са 402.283,70 КМ (75%), односно средства Владе Републике Српске, са 134.439,34 КМ (25%). Све остварене уштеде у односу на одобрене износе средстава Финансијског механизма биће искоришћене за финансирање пројеката у склопу 2. годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2015-2016.

Резултати и ефекти Финансијског механизма у подручју „јавних услуга,“ превасходно се огледају у сљедећем: изграђено је 4.143,00 m нове, те реконструисано и санирано 12.115,30 m постојеће водоводне мреже; набављена је опрема за службу хитне помоћи, укључујући и санитетско возило са пратећом опремом, на који начин су створене претпоставке за ефикасније пружање и повећање доступности примарне здравствене заштите за око 12.000 становника; набавком намјенских возила (специјално моторно возило за сакупљање и одвоз отпада, комбинована грађевинска машина и камион – кипер) и осталих средстава за опремање комуналних предузећа у двије новоформиране, претежно руралне локалне заједнице омогућено је повећање оперативности ових предузећа, а самим тим и доступности и квалитета јавних услуга што је нужна претпоставка за одржавање становништва на овим подручјима (око 2.900 становника). Резултати спроведене анкете упућују на позитивни став крајњих корисника када је у питању допринос имплементираних пројеката побољшању доступности и/или квалитета јавних услуга у овим локалним срединама.

Кроз финансирање одобрених пројеката у домену „руралног развоја,“ на двије (2) локације у општини Теслић инсталирани су погони за сушење и паковање воћа, те хладњача на подручју општине Мркоњић Град, укупних складиштарских капацитета од 60 Т. У склопу напора на проширењу „сировинске базе“ што је, уједно претпоставка одрживости и даљег развоја прерађивачких погона, реализованим пројектима набављено је и подијељено крајњим корисницима 4.350 садница шљиве у општини Теслић, односно 61.200 садница малине и систем за наводњавање 4,5 ha нових малињака у општини Рудо. Крајњи корисници исказали су позитивни став о доприносу имплеметираних пројеката на повећање конкурентности и одрживости воћарске производње; динамика ефектуирања пројектних резултата на повећање прихода домаћинстава у руралним срединама условљена је вегетативним циклусом и осталим условима воћарске производње те ће бити видљиви кроз наредни временски период.