Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Упутство о садржају Програма финансијског реструктурирања

На основу члана 16б. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 51/06, 01/07 и 53/07), члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 56/06) и члана 26. тачка е) Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Управа Инвестиционе-развојне банке а.д. Бања Лука доноси

У П У Т С Т В О

о садржају Програма финансијског реструктурирања

 

Члан 1.

Упутством о садржају Програма финансијског реструктурирања (у даљем тексту: Упутство) прописује  се садржај Програма финансијског реструктурирања које предузеће доставља Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука ради давања мишљења о прихватљивости реструктурирања.

 

Члан 2.

Програм финансијског реструктурирања са мишљењем о прихватљивости реструктурирања Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука доставља Влади Републике Српске ради доношења коначне одлуке.

 

Члан 3. 

Програм финансијског реструктурирања обавезно садржи:

а) основне податке о предузећу,

б) податке о стању обавеза и средстава предузећа,

в) податке о пословању предузећа,

г) развојни програм предузећа,

д) преглед структуре капитала након извршене конверзије дуга у капитал,

ђ) прилоге наведене у образцу Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 4.

Поред обавезног садржаја из члана 2. овог Упутства, Банка може тражити и друге информације и документацију од предузећа, а који ће чинити саставни дио Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 5.

Уз Програм финансијског реструктурирања, предузеће обавезно доставља Банци и Одлуку о намјери реструктурирања дуга.

 

Члан 6. 

Одговорно лице у предузећу доставља Банци писмену изјаву овјерену печатом предузећа којом потврђује тачност података садржаних у Програму финансијског реструктурирања.
 
 

Члан 7. 

Саставни дио овог Упутства чини образац Програма финансијског реструктурирања.

 

Члан 8. 

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења

                                                  

                                                                                                                     Директор   

Јасминко Јотић